Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Christel Englesson HAL - 2005:01, pp. 29. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Christel Englesson
Titel / Title: Äldres framtidssyn och funderingar med fokus på vård och omsorg
Abstrakt Abstract:

The western societies is characterized by a strong future concern and the members of the society are valued most of all according to their capability to produce. In our time the elder ness is representing a rapidly increasing number of relatively well kept elders. What sight of the future does the aging human have? Are one meditating of what kind of service and care one are going to need? The purpose with this study was to describe how individuals in ages between 60 and 96 sees, both the future and their coming need for care in relation to sex, age, social activities and experienced health. The material was taken from “SNAC-Blekinge” witch is a part of a bigger national study; SNAC (The Swedish National study on Aging and Care). The analysis showed that elder persons rather remain living at home even though they get ill. Women meditates more often than men about the future and what kind of help they will be needing. The future sight of the elders has a obvious connection to experienced health – the better health the brighter future view.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Det västerländska samhället karaktäriseras av en stark framtidsinriktning och samhällsmedlemmarna värderas framförallt utifrån sin produktionsförmåga. I vår tid representeras ålderdomen av ett snabbt ökande antal relativt väl bibehållna äldre personer. Vilken framtidssyn har den åldrande människan? Funderar man på vilken vård och omsorg man kan komma att behöva? Syftet med denna studie var att beskriva hur individer i åldrarna 60-96 år ser, såväl på framtiden som, på sitt kommande behov av vård och omsorg, i relation till kön, ålder, sociala aktiviteter och upplevt hälsotillstånd. Studiematerialet hämtades ur ”SNAC-Blekinge” som är en del i en större nationell studie; SNAC (The Swedish National study on Aging and Care). Analysen visade att äldre människor helst vill bo kvar hemma även om de blir sjuka. Kvinnor funderar mer än män på hur det ska gå i framtiden med tanke på att de blir äldre. De äldres framtidssyn har en klar koppling till upplevd hälsa – ju bättre hälsa desto ljusare framtidsbild.
Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Framtidssyn, hälsa, omsorg, SNAC, vård, äldre, vision of the future, health, service, care, elder

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram i vårdvetenskap/Master of nursing science
Registreringsdatum / Date of registration: 01/23/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Göran Holst
Examinator / Examiner: Sirkka-Liisa Ekman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: englesson_slutsem_forsattsblad_d-uppsats _1_.pdf (107 kB, öppnas i nytt fönster)