Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Filip Gäderlund , pp. 60. TKS/Fysisk planering, 2007.

The work

Författare / Author: Filip Gäderlund
Titel / Title: Åkersvy, Ett nyttjande av jordbruksmark för planering, Nödåtgärd eller nödvändighet?
Abstrakt Abstract:

Uppsatsen är uppdelad i fyra avsnitt innehållande bakgrund, planförutsättningar, analys och planförslag.

Målet är att planera för en utbyggnation av Åkarp genom ett traditionellt mönster av befintliga byggnader och vägar samt att utnyttja den kommunala marken i Åkarp för att bygga ett bostadsområde. Planförslaget har kallats Åkersvy för att det byggs på en åker samt att omgivningen har en vacker vy åt det skånska landskapet. Åkersvy kommer att byggas ut som en naturlig fortsättning av Åkarp. I planförslaget används Åkarps traditionella väg- och byggnadsmönster sedan trettio år som en utgångspunkt. Förslaget kommer att baseras på en genomgående huvudgata med matargator på båda sidor där trafikförsörjning sker till de olika områdena.

Planområdet kommer att vara uppdelat på tre utbyggnadsetapper med sammanlagt 240 bostäder. Det kommer innehålla olika hustyper såsom sammanbyggda kedjehus, friliggande villor, och mindre friliggande enfamiljshus. Området kommer att ha varierande tomtstorlekar för att skapa variation. De sammanbyggda kedjehusen kommer att ha enhetliga tomtstorlekar till skillnad från de mindre friliggande enfamiljshusen och villorna. Genom att blanda olika bebyggelsetyper med varierande tomtstorlek skapas en miljö med omväxlade karaktär. För att behålla ortens småskalighet kommer de nya bostäderna bestå av en-och tvåplanshus. Hela planförslaget är tänkt att byggas ut på en period av 15 år.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Nyckelord / Keywords: Åkarp, planering, utbyggnad, jordbruksmark, Skåne

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 11/21/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist
Examinator / Examiner: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00