Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Bodil Arbin; Lars Holmberg , pp. 31. MAM/Sektionen för Management, 2005.

The work

Författare / Author: Bodil Arbin, Lars Holmberg
Titel / Title: Faktorer som påverkar mobiloperatörernas prissättning
Översatt titel / Translated title: Factors affecting the pricing in the mobile operator business
Abstrakt Abstract:

Titel: Faktorer som påverkar mobiloperatörernas prissättning

Författare: Bodil Arbin, Lars Holmberg

Handledare: Anders Hederstierna

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola

Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng

Syfte: Fastställa de faktorer som ligger till grund för operatörernas val av prissättningsmetod på olika tjänster

Metod: Vi har gjort en fallstudie på en mobiloperatör, där vi använt oss av en halvstrukturerad intervjumetod.

Slutsats: Prissättningen av mobila tjänster präglas av komplexa fenomen och överväganden vilket gör det svårt att penetrera. Beroende på om det är en ny eller befintlig
tjänst tillämpar operatören till största del antingen en kostnads- eller marknadsbaserad prissättning där konkurrensen har stor inverkan på priset. Marknadsbaserad prissättning tillämpas i huvudsak när det gäller befintliga tjänster eftersom man då har kunskap om kunden och dennes betalningsvilja. När det gäller nya tjänster använder sig operatören i huvudsak av kostnadsbaserad prissättning eftersom tjänsten genomgår en beslutsprocess
om den är lönsam eller inte och om den skall lanseras.

Nyckelord: Mobiloperatörer, kostnads- och marknadsbaserad prissättning, konkurrens.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Title: Factors affecting the pricing in the mobile operator business.

Author: Bodil Arbin, Lars Holmberg

Supervisor: Anders Hederstierna

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology

Course: Bachelor´s thesis in Business Administration, 10 credits

Purpose: Establish the factors that underlie the operator’s choice of pricing methods of different services.

Method: We have done a case study of a mobile operator, where we used a half structured interview method.

Results: The pricing of the industry is characterized of complex phenomenon and considerations which make it hard to penetrate. Depending on whether it is a new or existing product the operator apply mostly cost based or market based pricing where the competition has a big impact of the price. The company use mainly a market based pricing at existing services, because they already got information about the costumer and their willingness to pay. They use mainly a cost based pricing where the services undergo a process of decision if they are profitable and whether they are going to be launched or not.

Key word: Mobile operators, cost- and market based pricing, competition.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information

Nyckelord / Keywords: Mobiloperatörer, kostnads- och marknadsbaserad prissättning, konkurrens.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 10/28/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anders Hederstierna
anders.hederstierna@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: lb_v05100507.pdf (203 kB, öppnas i nytt fönster)