Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Niklas Ambrus; Peter Lundström , pp. 39. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2003.

The work

Författare / Author: Niklas Ambrus, Peter Lundström
Titel / Title: Om personalförmåner motiverar de anställda
Abstrakt Abstract:

Titel: Om personalförmåner motiverar de anställda

Författare: Niklas Ambrus & Peter Lundström

Handledare: Klaus Solberg Söilen

Institution: Institutionen för Ekonomi, Management och Samhällsvetenskap, Blekinge Tekniska Högskola

Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng.

Hypotes: Personalförmåner motiverar inte de anställda

Syfte: Med den här studien vill vi klargöra om det finns ett samband mellan anställdas motivation på revisionsbyråer och deras personalförmåner. Vi vill också utreda vad som ger de anställda hög arbetstillfredsställelse och motivation.

Metod: Vi har valt att göra en kvantitativ surveyundersökning med frågeformulär som redskap för att samla in empirisk data. Formulären har sedan genererat statistisk data som analyserats och jämförts med de teorier vi valt att använda. Surveyundersökningen har genomförts på fem revisionsbyråer i östra Blekinge med fem eller fler anställda.

Slutsats: I vår undersökning fann vi att personalförmåner inte motiverar de anställda, utan ses som en faktor för trivsel på arbetsplatsen. Vi fann alltså inget direkt samband mellan personalförmåner och motivation hos de anställda på revisionsbyråerna, utan det är andra faktorer som arbetsuppgiftens värde i sig, utvecklingsmöjligheter och lön som ger arbetstillfredsställelse och motivation. Däremot är trivsel viktigt för att inte skapa missnöje och otrivsel.

Konklusion: Bekräftad

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Belöningssystem, Personalförmåner, Motivation, Ekonomistyrning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Klaus Solberg Söilen
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

Niklas Ambrus
tel: 0708-457292

Peter Lundström
tel: 0707657531