Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Frida Boman; Mette Nihltorp , pp. 35. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Frida Boman, Mette Nihltorp
Titel / Title: Barns upplevelser av sjuksköterskans bemötande i sjukhusmiljö - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Varje år skrivs 110 000 barn in på sjukhus i Sverige. Mötet med sjuksköterskan är av stor betydelse för barnens upplevelse av vården. Syftet med studien var att belysa barns upplevelser av sjuksköterskans bemötande i sjukhusmiljö. Barnen i denna studie var mellan 4-18 år. Den utförda studien var en litteraturstudie med kvalitativ ansats och grundades på åtta vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades enligt den metod som Graneheim och Lundman beskriver. Fyra kategorier, som påverkade barnens upplevelse av bemötandet med sjuksköterskan, framkom i studien; delaktighet, rädsla, sjuksköterskan samt omgivning. Barnen ville vara delaktiga i sin egen vård och hade synpunkter på hur sjuksköterskan och omgivningen på sjukhuset skulle vara. Alla barn kände någon form av rädsla inför sin sjukhusvistelse. Barn ska ses som unika individer och få tillgång till samma vård som vuxna, men på ett åldersanpassat sätt.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Barn, sjukhus, bemötande, delaktighet, miljö, rädsla, sjuksköterska, upplevelse

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8ke59p
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/26/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lina Nilsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011boman.pdf (499 kB, öppnas i nytt fönster)