Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Eva-Lott Eitrem; Jenny Gertonsson , pp. 49. Inst. för arbetsvetenskap/Dept. Human Work Science, 2001.

The work

Författare / Author: Eva-Lott Eitrem, Jenny Gertonsson
evalott@bust.com, jenny.g@telia.com
Titel / Title: Patientjournalen på fickan - en studie som visar att handdatorn kan stödja distriktssköterskans yrkespraktik och hur det grafiska gränssnittet utvecklats när distrikttsköterskor deltagit i designprocessen.
Översatt titel / Translated title: The patient file in the pocket - a study which shows that the palm computer could support the district nurse in her work practice and how the grafical user interface has developped when the district nurses have joined the design process.during the
Abstrakt Abstract:

Projektets syfte var att undersöka om en handdator kan stödja distriktssköterskans arbete. I rapporten beskrivs hur vi tillsammans med distriktssköterskor har iakttagit i vilka situationer handdatorn kan vara ett hjälpmedel. Om patientjournalen är tillgänglig via handdatorn vid hembesök skulle det styrka de av oss utvalda nyckelorden som representerar distriktssköterskans yrkeskunnande; "seende", lyhördhet, kommunikation, flexibilitet, prioritering, beslutsfattande, dokumentation, framförhållning samt utveckla ett minne och självständighet. I rapporten skriver vi också om hur distriktssköterskorna tillsammans med oss har påverkat utvecklingen av det grafiska gränssnittet i designprocessen. Vi visar med mock-upbilder hur denna process har framskridit och vi pekar på hur viktig användarmedverkan är. Vår studie visar att man med metoder som etnografiska studier, workshops, mock-uparbete och participatory/deltagar design kan få en inblick i ett så traditionellt yrke som distriktssköterskans och se var, när och hu

r handdatorn kan användas i den dagliga verksamheten.

Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Nyckelord / Keywords: Handdator, etnografiska metoder, workshop, mock-up, grafiskt gränssnitt, deltagande design, användarmedverkan

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Hans Tapp, Betty Bergqvist
hans.tap@bth.se, betty.bergqvist@bth.se
Examinator / Examiner: Olle Lindberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap/Dept. Human Work Science

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Meditelligence och Blekinge läns landsting