Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lina Gustafsson HAL 2012:31, pp. 42. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Lina Gustafsson
Titel / Title: Äldre personers erfarenheter av kommunal korttidsvård - En intervjustudie
Översatt titel / Translated title: Older peoples experiences of intermediate care
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Kommunal korttidsvård blir allt vanligare och avser främst eftervård i samband med sjukhusvård, plats för växelvård eller avlastning. En stor fördel med korttidsvård är att äldre personer ges möjlighet att bo kvar hemma längre och vårdas på institution för korttidsvård vid tillfällen då det behövs. Idag förekommer det inte mycket forskning kring korttidsvården där äldres subjektiva upplevelser eller erfarenheter undersöks. Syfte: Undersöka äldre personers erfarenheter av kommunal korttidsvård. Metod: Studien tog sitt avstamp från det naturalistiska perspektivet och datainsamlingen genomfördes som kvalitativ intervju med semistrukturerade frågor med 10 äldre personer som erhöll korttidsvård och materialet analyserades med en innehållsanalys. Resultat: De äldres beskrivning av sina erfarenheter av korttidsvården speglas i två övergripande kategorier; erfarenheter präglade av Möten med nya människor samt Vård i ett nytt kontext. Slutsats: Två övergripande områden speglade informanternas beskrivningar, som återfanns som underliggande aspekter i deras berättelser. Dessa innefattade erfarenheter av att vara beroende av andra samt erfarenheter av att anpassa sig till rådande situation. Med utgångspunkt från arbetets resultat framkom kliniska aspekter avseende omvårdnadspersonal som en betydande aspekt för äldre personers erfarenhet av kommunal korttidsvård, där all hälso- och sjukvårdspersonal behöver vara lyhörda och respektera äldre personers önskemål då detta är betydelsefullt för deras erfarenheter av korttidsvistelsen

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Äldre, personer, kommunal, korttidsvård, erfarenheter, upplevelser

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vgd3b
Program:/ Programme Specialistsjuksköterskeprogram/Programme for Specialist Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 06/21/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för specialistsjuksköterskeexamen/Diploma project, Postgraduate Diploma in Specialist Nursing

Context

Handledare / Supervisor: Christel Borg
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012gustafssonl.pdf (461 kB, öppnas i nytt fönster)