Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Marie Larsson; Ann-Helene Mårtensson , pp. 66. MAM/Sektionen för Management, 2005.

The work

Författare / Author: Marie Larsson, Ann-Helene Mårtensson
Titel / Title: Chefen och sjukfrånvaron-en studie i offentlig verksamhet
Översatt titel / Translated title: The manager and abcense due to sickness-a report in public activity
Abstrakt Abstract:

Vi vill med denna uppsats klarlägga om chefernas agerande har någon betydelse för i vilken omfattning deras medarbetare blir långtidssjukskrivna. För att få en ökad förståelse för sambandet undersöker vi även närmaste chefens arbetssituation.

Vi har valt att titta på vad andra skrivit i ämnet och på så sätt uppfylla vårt syfte. Det är många som skrivit om ledarskapets påverkan på sjukskrivningar, men det finns ingen jämförelse emellan de olika uppsatserna/utredningarna. Det vi gjort är att jämföra och leta eventuella mönster i de källor vi valt ut. De källor vi valt att använda oss av är både studentuppsatser och utredningar från fackförbund samt statliga institut. Kraven på våra källor var att de skulle vara vetenskapliga och att de skulle ha gjort sina undersökningar bland den grupp i samhället som svarade mot vårt syfte, det vill säga första linjens chefer och deras underställda.

Vi kom fram till att chefens egna förutsättningar, såsom stöd från överordnade, kompetens och lagom arbetsbelastning, är det som skapar möjligheter till bra psykosocial arbetsmiljö. Detta i sin tur ökar förutsättningarna för friskare arbetsplatser som i sin tur ger minskade sjukskrivningarna. Vi har under arbetets gång funnit fyra komponenter som tillsammans med chefens förutsättningar skapar förutsättningar för bättre arbetsmiljö och därmed en minskning av sjukskrivningarna. De komponenter vi funnit, jämte chefens förutsättningar, är arbetsklimat, egenkontroll, kommunikation samt kompetensutveckling.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: Arbetsmiljö, Ledarskap, Organisationskultur, Sjukskrivningar, Stress, Offentlig sektor

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Ekonomi, 40 poäng/Master programme Economy
Registreringsdatum / Date of registration: 12/20/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Göran Alsèn
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: chefen och sjukfrånvaron_ann-heleneochmarie.pdf (833 kB, öppnas i nytt fönster)