Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ulrika Blomqvist; Ingrid Sundås , pp. 30. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Ulrika Blomqvist, Ingrid Sundås
Titel / Title: Patienters inställning till hjärtrehabilitering - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

I bakgrunden framkommer att hjärt- och kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken i världen. Hjärtrehabilitering riktar sig främst till patienter med kranskärlsjukdom och har visat sig minska dödligheten och risken att åter insjukna i hjärtinfarkt. Trots det är antalet deltagare lågt. Syftet med studien var att undersöka patienters inställning till att delta i eller avstå hjärtrehabilitering. Metoden som användes var en litteraturstudie, baserad på elva artiklar med kvalitativ ansats. Artikelanalys utfördes med inspiration av Granheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. Resultatet delades in i fem kategorier där de tre första behandlar inställningar till att inte delta i hjärtrehabilitering. Kategorierna i denna del identifierades som bristande intresse, förnekande och prioritering. De två sista kategorierna behandlar inställningar till att delta och identifierades som motivation och livsstilsförändring. Som slutsats gav studien fördjupad insikt i hur patienters inställning till hjärtrehabilitering kan påverka valet av att delta eller inte delta. Det visade sig att olika faktorer var av betydelse och att sjukvårdspersonal har stor möjlighet att påverka genom sitt sätt att informera och ge stöd till patienten.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Hjärtrehabilitering, information, livsstil, sjuksköterska

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8qcq4l
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 01/09/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Magnus Stentagg
Examinator / Examiner: Mats Lintrup
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011blomqvist.pdf (496 kB, öppnas i nytt fönster)