Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Roger Antonsson; Lena Petterson , pp. 39. TEK/avd. för interaktion och systemdesign, 2004.

The work

Författare / Author: Roger Antonsson, Lena Petterson
roaa01@student.bth.se, lepe01@student.bth.se
Titel / Title: Think big - for small - infusing confidence, security and trustworthiness for mobile services
Översatt titel / Translated title: Tänk stort för litet - ingjuta förtroende, säkerhet och trovärdighet för mobiltjänster
Abstrakt Abstract:

The use of mobile telephony has over the past years increased and consequently has the development of services over the mobile phone also increased. This semester we have taken part in a large system development project, our contributions have been designing the graphical user interfaces. In doing that we found the problem with how to mediate trust to a user through a graphical user interface interesting. In this thesis we are focusing on how to develop graphical user interfaces for a mobile phone service that radiate and infuse confidence, security and trustworthiness. In order to attain the purpose, we have used the combination of literature studies and to some extent user involvement with Mock-ups and a Think-aloud technique. We are also describing the importance of taking as well usability and usability goals as the needs for the end users into consideration.

We have found that more research on how to radiate and infuse trust through a graphical user interface is needed. This thesis is concluded with some aspects on that subject that we think is important to have in mind. It is of great importance to never leave the user in a state of uncertainty and therefore is clear, sincere and informative feedback necessary throughout the service. Also central in designing graphical user interfaces is to make sure that there is no mismatch in the security of the system and the radiated security.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Användningen av mobiltelefoner har de senaste åren ökat, det har även utvecklingen av tjänsterna till mobiltelefoner. Under denna termin har vi deltagit i ett större systemutvecklingsprojekt och vår del har varit att designa det grafiska användargränssnittet. Under projektets gång har vi intresserat oss för problemet, hur tillit kan förmedlas till användaren genom det grafiska användargränssnittet. I den här rapporten fokuserar vi på hur man utvecklar grafiska användargränssnitt för en mobiltelefonservice som utstrålar och ingjuter förtroende, säkerhet och trovärdighet. För att uppnå vårt syfte har vi använt en kombination av litteraturstudier och till viss utsträckning användarmedverkan med Mock-uper och en Tänka-högt teknik. Vi beskriver även vikten av tänka på såväl använbarhet som använbarhetsmål som användarnas behov.

Vi har funnit att det behövs mer forskning om hur man utstrålar och ingjuter tillit genom ett grafiskt användargränssnitt. Uppsatsen avslutas med några av våra synpunkter på vad som är viktiga att ha i åtanke. Det är av stor betydelse att aldrig låta en användare sväva i ovisshet och därför är det nödvändigt med tydlig, korrekt och informativ återkoppling genom hela tjänsten. Centralt vid design av grafiska användargränssnitt är också att förvissa sig om att det inte är någon skillnad mellan säkerheten i systemet och säkerheten som utstrålas.
Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: GUI, usability, confidence, security, trustworthiness, mobile phone, small interface

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Christina Hansson, Mårten Pettersson
christina.hansson@bth.se, marten.pettersson@bth.se
Examinator / Examiner: Sara Eriksén
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för interaktion och systemdesign
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Ericsson AB

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatslutvers.pdf (799 kB, öppnas i nytt fönster)