Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Bengt Tomelius , pp. 31. HAL/Sektionen för hälsa, 2010.

The work

Författare / Author: Bengt Tomelius
Titel / Title: Copingstrategier hos anhöriga som vårdar nära anhörig med demenssjukdom - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Allt fler personer med demens bor hemma längre, vilket medför att anhöriga får en viktig roll. För att kunna hantera denna livssituation och dess eventuella upplevelse av stress använder anhöriga olika copingstrategier. Syftet med studien var att undersöka hur anhöriga kunde uppleva och hantera situationen av att vårda en demenssjuk anhörig i det egna hemmet. Studien är en litteraturstudie och inkluderade åtta artiklar där ingående studier var av kvalitativ design. Den manifesta innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier: finna lösningar, utveckla förståelse, personlig mognad och fördjupad relation. Resultatet som framkom kan ses som ett sätt att förhålla sig till hur anhöriga hanterar att vårda nära anhörig. Resultatet kan även ses som en modell för reaktioner och vilka copingstrategier som kan tänkas medverka under sjukdomsförloppet. Anhöriga upplevde förluster av olika slag, men trots demenssjukdomens allvarliga konsekvenser så finns det möjligheter att finna förhållningssätt som kan hjälpa anhöriga att hantera vårdandet av nära anhörig.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Anhörigvårdare, demens, copingstrategier

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8eqej8
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 03/07/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunilla Borglin
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap, fristående kurs, distansutbildning

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bengtt.pdf (181 kB, öppnas i nytt fönster)