Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Titti Bergqvist; Margarita Mikalsen , pp. 66. MAM/Sektionen för Management, 2011.

The work

Författare / Author: Titti Bergqvist, Margarita Mikalsen
titti.bergqvist@tele2.se, margarita_mikalsen@yahoo.se
Titel / Title: Social kompetens och arbetsliv i förändring- en studie om rekryteringsprocessen i offentlig sektor
Översatt titel / Translated title: Social competence and a changing working life ―a social study of the recruitment process in the public sector
Abstrakt Abstract:

Social kompetens är ett relativt modernt uttryck som allt oftare förekommer i olika sammanhang i arbetslivet. Den offentliga sektorn har genomgått stora förändringar de senaste 20- 30 åren, och detta har bidragit till att arbetssökande nu bedöms på ett annat sätt av arbetsgivare. Numera är det mycket vanligare att en arbetssökande värderas mer efter sina personliga egenskaper än sina formella kvalifikationer. Studiens syfte är att undersöka samt ge exempel på hur förändringen inom den offentliga sektorn under de senaste decennierna har påverkat rekryteringsprocessen samt vilken roll social kompetens spelar i dagens rekryteringsförfarande inom statliga myndigheter. Undersökningens ambition är att till viss del öka förståelsen för ett av samhällsforskare redan identifierat problem, och kanske även synliggöra några av de möjliga ”dolda” funktioner som begreppet i praktiken skulle kunna fylla. De två myndigheter som valts ut för intervjuer i denna studie är Polismyndigheten och Kustbevakningen i Karlskrona. Dessa två myndigheter har ett likartat rekryteringsförfarande både när det gäller rekrytering av aspiranter till de respektive utbildningarna, och när det gäller rekrytering av civil personal. Det är därför intressant att göra en jämförelse av de båda myndigheterna med avseende på de båda typerna av rekryteringsprocesser, utifrån de innebörder och funktioner som social kompetens kommit att få.

Social competence is a relatively modern expression that is increasingly present in various contexts in the workplace. The public sector has undergone major changes over the past 20- 30 years, and this has contributed to the fact that job seekers now are judged differently by employers. Nowadays it is very common that a job seeker is valued or appraised more for their personal qualities than their formal qualifications. The purpose of this study is to investigate and give examples of how the change in the public sector in recent decades has affected the recruitment process, and the role that social competence plays in today’s recruitment process within government agencies. The study’s aim is to partly improve the understanding of a problem already identified by social scientists, and perhaps also highlight some of the possible “hidden” features that the concept could potentially fill. The two agencies selected for interviews in this study are the Police Department and the Coast Guard in Karlskrona. These two agencies have a similar recruitment process both in terms of recruitment of trainees for the respective courses, and in the recruitment of civilian staff. It is therefore interesting to make a comparison of the two authorities with respect to the two types of recruitment processes, based on the meanings and functions that social competence come to have.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology

Nyckelord / Keywords: Social kompetens, New Public Management, Arbetsliv, Rekryteringsprocess, Offentlig sektor.

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8laj56
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/01/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Hultgren
peter.hultgren@bth.se
Examinator / Examiner: Kerstin Arnesson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011bergqvist.pdf (540 kB, öppnas i nytt fönster)