Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Marja Berg; Louise Kullberg , pp. 22. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Marja Berg, Louise Kullberg
Titel / Title: Vilka förutsättningar krävs för att sjuksköterskan ska kunna påverka basala hygienrutiner och därigenom bidra till en god vårdmiljö?
Abstrakt Abstract:

Vårdrelaterade infektioner är ett aktuellt problem som kan ge konsekvenser i form av lidande eller t.o.m. död för patienten. En tredjedel av de vårdrelaterade infektionerna skulle kunna förebyggas bl.a. genom bättre följsamhet till basala hygienrutiner. Studiens syfte var att se vilka förutsättningar som krävs för att sjuksköterskan ska kunna påverka basala hygienrutiner och därigenom bidra till en god vårdmiljö. Som metod har Malteruds (1996) kvalitativa metoder i medicinsk forskning använts. Studiens referensram är Florence Nightingales teori som säger att innan god vård kan ges måste den fysiska vårmiljön vara tillrättalagd. I resultatet framkommer att sjuksköterskan själv måste ha god följsamhet till basala hygienrutiner och ha god kunskap om dessa eftersom hon är en viktig förebild. Förebilder har störst inverkan på hur vårdpersonal följer basala hygienrutiner. Det måste också finnas förutsättningar i den fysiska vårdmiljön (som t.ex. tillgång till hygienutrustning, god planlösning och frisk luft) för att sjuksköterskan skall kunna påverka följsamheten till basala hygienrutiner.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: basala hygienrutiner, vårdmiljö, vårdrelaterade infektioner, påverkan, följsamhet, förebilder, sjuksköterskan

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 02/03/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Inger Rasmussen
irs@bth.se
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: berg&kullberg.pdf (1331 kB, öppnas i nytt fönster)