Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Christine Axelsson; Linn Svensson , pp. 32. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Christine Axelsson, Linn Svensson
Titel / Title: Upplevelser av sjuksköterskans roll vid diabetes typ 2 – En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Diabetes typ 2 är en av vår tids stora folksjukdomar som förväntas öka kraftigt de kommande åren. Livsstilsförändringar och egenvård är grunden i behandlingen och sjuksköterskors uppgifter är att utbilda, stödja och motivera patienterna. Syftet var att beskriva patienters och sjuksköterskors uppfattningar av sjuksköterskans hälsofrämjande roll vid diabetes typ 2. Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie inkluderande åtta vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades med innehållsanalys. Resultatet presenteras i fyra huvudkategorier: att uppmärksamma behov vid diabetes typ 2, att bygga upp egenvårdskapacitet, hot mot omvårdnad och egenvårdskapaciteten och att kontrollera och mäta resultat. I slutsatsen framkom att sjuksköterskors kunskap om diabetes typ 2 har betydelse för patientens livssituation. Det finns många missförstånd hos patienterna gällande sambandet mellan livsstil och sjukdom, vilket understyrker att sjuksköterskorna har en viktig roll i undervisningen om diabetes typ 2.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Diabetes, typ 2, egenvård, innehållsanalys, livsstilsförändring, sjuksköterskans, roll

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8jda46
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 06/23/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Amanda Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011axelsson.pdf (623 kB, öppnas i nytt fönster)