Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lisbeth Andersson; Carina Claesson , pp. 26. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Lisbeth Andersson, Carina Claesson
Titel / Title: Sjuksköterskans bemötande av kvinnor med förändrad kroppsbild på grund av förlust av bröst i samband med bröstcancer
Översatt titel / Translated title: The nurse's approach to women with a changed body-image due to the loss of breast(s) in connection with treatment of breast cancer - a literature review
Abstrakt Abstract:

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Känslan av att ha förlorat ett bröst kan vara svår för kvinnan att bearbeta, på grund av att kvinnobröstet anses vara det absolut feminina. Sjuksköterskans bemötande är av betydelse för hur kvinnan hanterar situationen. En god kommunikation är en del i vårdandet för att kunna ge den informationen kvinnan önskar och behöver. syftet med studien var att belysa sjuksköterskans bemötande av kvinnor med förändrad kroppsbild på grund av förlust av bröst i samband med bröstcancer. Metoden som användes var litteraturstudie. Resultatet visar att sjuksköterskans information och relation till kvinnan var av avgörande betydelse för att kvinnan skulla kunna bearbeta och acceptera förlusten av sitt bröst. Det stöd som sjuksköterskan kunde bistå med ansågs spela en betydelsefull roll för kvinnans bearbetning av den förändrade kroppsbilden. I diskussionen framkom att den information som sjuksköterskan bistod med var värdefull under förutsättning att informationen gavs på ett sådant sätt att den enskilda individen gavs möjlighet att ta del av informationen. Genom att sjuksköterskorna bistod kvinnor och deras närstående med stöd, medförde detta att kvinnan fick lättare att bearbeta förlusten av sitt bröst. Travelbee menar, att empatiska sjuksköterskor förstår vad den andre individen går igenom, men det krävs att sjuksköterskan har ett öppet sinne för att förstå och uppskatta individens situation.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: sjuksköterska, bröstcancer, kvinna, information, stöd, förändrad kroppsbild.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 06/02/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Sigrid Johansson
sjh@bth.se
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: andersson&claesson.pdf (1455 kB, öppnas i nytt fönster)