Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Josephine Ahlqvist; Marike Karlsson , pp. 27. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Josephine Ahlqvist, Marike Karlsson
joah09@student.bth.se, makb09@student.bth.se
Titel / Title: Patienters upplevelser efter att ha insjuknat i sjukdomen stroke - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrunden beskriver att varje år får 30 000 personer i Sverige stroke och det är en sjukdom som kan ge bestående funktionsnedsättningar. Som sjuksköterska är det av betydelse att ha förståelse för hur den enskilda personens upplevelser kan påverkas efter en stroke. Det är viktigt att sjuksköterskan försöker sätta sig in i patientens situation för att kunna samverka för en god och trygg omvårdnad. Vidare är det av vikt att se människan bakom sjukdomen och inte sjukdomen i sig. Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser efter att ha insjuknat i sjukdomen stroke. Metoden i studien är en litteraturstudie där åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats utgör studiens resultat. De åtta vetenskapliga artiklarna analyserades utifrån Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av Krippendorffs (1980) innehållsanalys. I Resultatet framkom tre kategorier: Upplevelsen utav träning, Upplevelsen av en främmande kropp och Upplevelsen av ett nytt liv. Dessa tre kategorier beskriver upplevelser som patienter med sjukdomen stroke kan uppleva. Den Slutsats som kan dras är att patienter med sjukdomen stroke kan uppleva träning som en viktig del utav sin återhämtning. Patienter med sjukdomen stroke kunde också uppleva att de är främlingar i sin egen kropp. Det tedde sig som om att det var först när patienterna accepterat sin situation som de kunde gå vidare med sina liv.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Stroke, Upplevelser, Patient, Relation

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8qcejy
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 01/09/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Monika Nilsson
Examinator / Examiner: Gunilla Borglin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011ahlqvist.pdf (618 kB, öppnas i nytt fönster)