Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Beatrice Bondesson; Cecilia Söderberg , pp. 21. Inst. för hälsovetenskap, naturvetenskap och matematik/Dept. of Health, Science and Mathematics, 2004.

The work

Författare / Author: Beatrice Bondesson, Cecilia Söderberg
bitelis@hotmail.com, cecilia@bentric.com
Titel / Title: Livskvalitet-En studie om hur anorektiska kvinnor beskriver livskvalitet under sjukdomstiden
Översatt titel / Translated title: Quality of life-A study about how women with anorexia nervosa describe quality of life during their illnes
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning
Bristen på omvårdnadsforskning gällande anorexia nervosa är stor, det är därför viktigt att denna sjukdom uppmärksammas mer. Studiens syfte har varit att belysa hur kvinnor med anorexia nervosa beskriver livskvalitet under sjukdomstiden. Studien har genomförts som en litteraturstudie där resultatet bygger på tre skönlitterära böcker som kvinnorna själva skrivit. Som teoretisk referensram har Lawtons definition på livskvalitet används då denna definition stämmer överens med författarnas syn på begreppet livskvalitet. Resultatet uppmärksammade följande kategorier som viktiga för kvinnornas livskvalitet; längtan efter närhet, den dyrbara fritiden, störd autonomi och brist på empati, kamp om renhet, omgivningens brist på förståelse, flykt från verkligheten, trygghet genom sjukdomen, samt sjukdomsinsikt. I diskussionen framkom att vårdpersonalens bemötande av anorexia nervosa patienterna spelade en viktig roll under sjukhusvistelsen, gällande upplevd livskvalitet.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Livskvalitet, anorexia nervosa, kvinnor, beskriver

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ylva Hellström
ylva.hellstrom@bth.se
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för hälsovetenskap, naturvetenskap och matematik/Dept. of Health, Science and Mathematics
Inst. för hälsovetenskap, naturvetenskap och matematik S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ihn/