Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Annika Wilson , pp. 93. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: Annika Wilson
Titel / Title: Hur medarbetare upplever ett förändringsarbete
Översatt titel / Translated title: How co-workers experience a work of change
Abstrakt Abstract:

Mitt syfte med den här uppsatsen är att förstå hur medarbetare upplever ett förändringsarbete i en organisation. Det handlar även om att studera skillnader mellan hur olika grupper av medarbetare upplever ett förändringsarbete. Upplevelserna av ett förändringsarbete har studerats utifrån olika faktorer såsom individrelaterade faktorer, arbetsrelaterade faktorer, processen och organisatoriska faktorer.

Jag har valt att använda mig av både en kvalitativ och en kvantitativ metod för insamling av empiri. Först har jag intervjuat en projektledare, vilket har skett utifrån en kvalitativ ansats. Sedan har jag genomfört en enkätundersökning med medarbetarna som har utgått från en kvantitativ ansats. Därefter har jag analyserat resultaten, och det har haft karaktären av kvalitativa drag.

Jag har kommit fram till att medarbetare och olika grupper av medarbetare upplever ett förändringsarbete på olika sätt. De individrelaterade faktorerna har haft stor betydelse i denna förståelse. Tre olika grupper har genomgående visat olika upplevelser, där två av dem påvisar positiva resultat. Övriga faktorer visar tydliga mönster som är viktiga i sammanhanget.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: Förändringsarbete, förändringsverktyg, förändring, benchmarking

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Ekonomi, 40 poäng/Master programme Economy
Registreringsdatum / Date of registration: 06/15/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Eva Lövståhl; Lars Svensson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

För att dendrogrammet på s. 48 och dendrogrammen i bilaga 3 ska se korrekta ut, måste statistikprogremmet SPSS finnas installerat.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: magisteruppsats-wilson.pdf (456 kB, öppnas i nytt fönster)