Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emely Andersson; Josefine Wimhed , pp. 22. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Emely Andersson, Josefine Wimhed
Titel / Title: Anorexia Nervosa - Yngre kvinnors upplevelse av att leva med sin sjukdom
Abstrakt Abstract:

Ett av problemen vid sjukdomen anorexia nervosa är att kvinnor ofta upplever att de inte blir förstådda av sin omgivning. Sjukdomen anorexia nervosa är en av de vanligaste ätstörningsformerna och drabbar främst yngre kvinnor i åldrarna 16-18 år. Kvinnor som lever med sjukdomen har en överdriven rädsla för att gå upp i vikt och skapar därför ett onormalt förhållningssätt till kost och fysisk aktivitet. Det låga kaloriintaget leder till viktnedgång, sömnsvårigheter, förlorad menstruation, koncentrationssvårigheter samt lättretlighet. Syftet med studien var att belysa yngre kvinnors upplevelser av att leva med sjukdomen anorexia nervosa. Metoden som användes var en manifest innehållsanalys med kvalitativ ansats, som baserades på fyra självbiografiska böcker. I resultatet framkom att kvinnorna tampades med två personligheter, en ond och en god sida. Den onda sidan representerade sjukdomen anorexia nervosa, som blev ett sätt att kontrollera deras liv. Kvinnorna levde med ständig ångest och ett liv fyllt av ensamhetskänsla och utanförskap. Slutsatsen visade på att kvinnornas fokus låg på känslor av ensamhet och utanförskap då de upplevde att ingen förstod dem.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Anorexia, nervosa, livsvärld, subjektiv, kropp, lidande, upplevelse, leva, med

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8spc8f
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 03/24/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Sigrid Johansson
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012andersson.pdf (812 kB, öppnas i nytt fönster)