Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Marcus Andersson , pp. 56. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Marcus Andersson
marcus.andersson@telia.com
Titel / Title: Bara en välkomstgrej? - Om förhållningssätt till sociala medier i kyrkan
Abstrakt Abstract:

Sociala medier får en allt viktigare roll i samhället. Detta gäller även för organisationer och där implementerandet av dessa medier innebär att kommunikationen med organisationens medlemmar övergår från att vara en monolog till att istället anta formen av en dialog. En av dessa organisationer som nyligen börjat använda sociala medier är Svenska kyrkan. Detta är en organisation som till stor del präglas av traditionellt tänkande, men som samtidigt har som mål att sprida sitt budskap. Enligt denna studies antagande styrs dock förhållningssättet till de sociala medierna av både hur man ser på lärande, men även hur man uppfattar teknikens påverkan på omvärldens utveckling. Syftet i denna undersökning har därför varit att ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande utveckla kunskap om hur förhållningssättet till sociala medier hos de anställda inom Svenska kyrkan påverkas av det sätt som dessa erfar sitt lärande och teknikens betydelse i sin omvärld. En kvalitativ studie med en hermeneutisk ansats genomfördes, där fem anställda i en liten församling intervjuades med en interview guide approach. Resultatet av denna studie pekar på att de anställda inom den studerade församlingen inte till fullo tänker på lärande i termer som kan relateras till de pedagogiska möjligheter som sociala medier erbjuder, samt att de inte heller anser att ny teknik spelar en central roll i omvärldens utveckling. Detta resulterar i ett förhållningssätt som försvårar för de anställda att till fullo utnyttja sociala medier i arbetet att sprida sitt budskap och där en viktig bidragande orsak till detta ansågs vara de anställdas syn på cyberrymden som något frånskilt den fysiska rymden.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education

Nyckelord / Keywords: connectivism, communities of practice, lärande, kyrka, livsuppfattning, ny litteracitet, sociala medier

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vaa3j
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 06/15/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ingalill Johansson
ingalill.johansson@bth.se
Examinator / Examiner: Victoria Carlsson Wahlgren
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012andersson.pdf (340 kB, öppnas i nytt fönster)