Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jeanette Iversen; Carina Petersson , pp. 33. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2003.

The work

Författare / Author: Jeanette Iversen, Carina Petersson
guohua.bai@bth.se
Titel / Title: Användarcentrerad systemutveckling - praktisk eller teoretisk tillämpning?
Översatt titel / Translated title: User-centered system development - practical or theoretical application?
Abstrakt Abstract:

Problem: Under våra studier på Blekinge Tekniska Högskola har vi fått lära oss att lägga stor vikt vid att sätta användaren i centrum vid utvecklandet av informationssystem. Vi vill nu undersöka om detta synsätt bara används i teorin eller om systemutvecklare fokuserar på användare när system ska utvecklas och implementeras i en verksamhet. I denna uppsats fokuserar vi på företaget Markislagret Hem & Fritid AB i Bromölla som implementerade ett informationssystem för ett år sedan. Användarna där är inte riktigt nöjda med systemet och vi vill därför undersöka om det beror på bristande användarmedverkan i utvecklingsprocessen. Vårt mål är att ta reda på om användarna har varit delaktiga i utvecklingsprocessen och i vilken omfattning detta har skett.

Syfte: Syftet med rapporten är att få en förståelse huruvida användarcentrerad systemutveckling används i praktiken i en fallstudie. Vi vill söka svar på vilka modeller och metoder systemutvecklaren på BraSoft har använt sig av vid anpassningen av informationssystemet på Markislagret. Vi vill även undersöka i vilken utsträckning slutanvändarna har varit delaktiga i utvecklingsprocessen. Slutligen vill vi få klarhet i vad slutanvändarna anser om sitt medverkande i processen och om systemet är ett stöd i deras dagliga arbete.

Metod: Underlaget till uppsatsen kommer från litteratur och artiklar, men även från intervjuer och en enkät som genomförts. Materialet har sedan studerats, diskuterats och analyserats.

Resultat: Vår undersökning har visat att några erkända modeller och metoder inte har använts i detta fall. Det råder delade meningar om i vilken utsträckning användarna har deltagit i utvecklingsprocessen. Systemutvecklaren anser att användarna har varit delaktiga i processen genom den dialog som har förts under arbetets gång, medan användarna anser motsatsen. Användarna anser dock att informationssystemet är ett stöd i arbetet.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: Standardsystem, användarcentrerad, systemutveckling, informationssystem

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationssystem/IS
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Christer Rindebäck
Christer.Rindeback@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: användarcentrerad_systemutveckling.pdf (338 kB, öppnas i nytt fönster)