Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Linnea Grahn , pp. 36. TKS/Fysisk planering, 2009.

The work

Författare / Author: Linnea Grahn
Titel / Title: Offentlighet och Stortorg
Abstrakt Abstract:

Betydelsen av begreppet offentlighet har sedan antiken förändrats i takt med samhällets utveckling och det är först i efterhand som innebörden av begreppet för olika tidsepoker har kunnat urskiljas. I detta kandidatarbete ges en bakgrund till tidigare tolkningar av offentlighet
utifrån Jürgen Habermas klassiska verk Borgerlig offentlighet, som skildrar utvecklingen ur ett historiskt och ett sociologiskt perspektiv. Utifrån detta förs en diskussion hur begreppet offentlighet kan tolkas i samtida stadsmiljöer.

Ett offentligt rum som står inför en omvandling är Stortorget i Karlskrona. Genom tillämpning av teoretiska utformnings-
principer för offentliga rum presenteras ett förslag till hur torget, med sin starka historiska anknytning och sitt centrala läge i staden, kan omgestaltas. Förslaget, i form av en nolliplan, visar hur rumsliga inslag på torget stärks utav en arkitektonisk indelning av torget i mindre platser och varierade gaturum.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: offentlighet, Stortorget Karlskrona, Jurgen Habermas, nolliplan, Gordon Cullen, Camillo Sitte, omgestaltning, stadsplan, offentliga rum, stadsmiljö, rumslighet, stadsplanering, gaturum

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/18/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Katinka Schartau
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: offentlighet och stortorg.pdf (7656 kB, öppnas i nytt fönster)