Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Stefan Alvemo; Sven Borén; Qing Gu , pp. 114. ING/School of Engineering, 2010.

The work

Författare / Author: Stefan Alvemo, Sven Borén, Qing Gu
Titel / Title: The S-E-A-T approach to Strategic Guidance for Planning towards Sustainable Transportation
Översatt titel / Translated title: Strategisk Vägledning genom S-E-A-T-metoden vid Planering av Hållbar Transport/Trafik
Abstrakt Abstract:

Transportation is good for people, but it needs a social system shift in combination with sustainable technologies in order to move towards a sustainability vision. To explore how that can be done, the authors first found out about both national and municipal sustainability visions and identified a range of social and technological solutions for long and short term use. The exploration of how municipal planning of transportation can be improved lead to the conclusion that planning for transportation in Swedish municipalities can be made more sustainable when conducting the ABCD-method within the framework for strategic sustainable development. To enhance that, the authors merged the five subsystems developed for sustainable traffic solutions and the PESTEL-method. That resulted in the S-E-A-T model that informed the content of a prioritisation tool and also provides structure to the brainstorming sessions within the ABCD-method.

The combination of the ABCD method, the S-E-A-T model and the expanded guiding questions form a robust approach for strategic planning of sustainable transportation rooted in a bird´s eye and systems perspective and ultimately based on backcasting from the principles of sustainability. Further testing is though recommended to assess and refine its usefulness and applicability.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Transporter är bra för oss människor, men det behövs ett ändrat förhållningssätt i kombination med hållbara teknologier för att kunna förändra samhället (transporter i synnerhet) mot en hållbar framtidsvision. För att kunna utforska hur detta skulle kunna bli verklighet, så studerade författarna först visioner på nationell och kommunal nivå och sedan en rad sociala och tekniska hållbara lösningar på kort och lång sikt. Analysen av hur den kommunala planeringen av transporter kan förbättras ledde till slutsatsen att den kan göras mer hållbar genom att använda ABCD-metoden som ryms inom ramverket för strategisk hållbar utveckling (FSSD). För att kunna underlätta det arbetet så slog författarna ihop de fem delsystemen förslagna i ”Idépromemoria för hållbara transporter” med PESTEL-metoden. Detta resulterade i S-E-A-T-modellen som sedan bidrog till innehållet i ett prioriteringsverktyg och även till struktur i de kreativa delarna av ABCD-metoden.

Kombinationen av ABCD-metoden, S-E-A-T-modellen och de utökade prioriteringsfrågorna utgör en robust ansats för strategisk planering mot hållbara transporter, som bygger på helikopter- och systemperspektiv samt ”backcasting” från hållbarhetsprinciperna. Författarna rekommenderar utökad provning av verktyget för att fastställa och förfina användningen och applicerbarheten.
Ämnesord / Subject: Hållbar utveckling - Sustainability\Strategic Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Hållbar utveckling - Sustainability\General
Nyckelord / Keywords: Sustainable development, Sustainable transportation, Transportation planning, Strategic planning, S-E-A-T approach

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Strategic Leadership Towards Sustainability
Registreringsdatum / Date of registration: 06/10/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Marco Valente
marco.valente@bth.se
Examinator / Examiner: Sophie Hallstedt
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: ING/School of Engineering

+46 455 38 50 00