Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Karin Breidfors; Sylvia Johansson; Annelie Lüning , pp. 70. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2002.

The work

Författare / Author: Karin Breidfors, Sylvia Johansson, Annelie Lüning
fam.breidfors@ebox.tninet.se, sylvia.c.johansson@telia.com, annelie.luning@telia.com
Titel / Title: Internredovisning i nio småföretag - behov, utformning och begränsande faktorer
Översatt titel / Translated title: Management Accounting in Nine Small Companies - Needs, Design and Limiting Factors
Abstrakt Abstract:

Syftet med vår magisteruppsats är att ta reda på hur några mindre företag i olika branscher har uppfyllt sina informationsbehov för den interna styrningen samt att undersöka vilka faktorer som begränsar företagens utformning av redovisning för intern styrning.

Samtliga företag vi har studerat har någon form av internredovisning, även om den inte alltid är så formaliserad. Endast de två företag som har den mest utvecklade internredovisningen är själva missnöjda med hur de uppfyller sina informationsbehov. De begränsande faktorer vi har identifierat är kostnad, tid, verktyg, intresse, tradition, kunskap, nytta, tillväxtambitioner och rådgivning. Bristande kunskap verkar dock vara den bakomliggande orsaken till samtliga.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Our purpose is to find out how some small companies in different lines of business have fulfilled their needs of information for management accounting. We will also investigate what limiting factors that exert a negative influence on the accounting design.

All of the companies do have some kind of management accounting, even though it is not always very formalized. Only the two companies with the most elaborate management accounting are discontented with the way they fulfil their own information needs. The limiting factors we have been able to identify are costs, time, tools, interest, tradition, knowledge, benefit, growth ambition and advice. However, it seems that insufficient knowledge is the underlying cause to all the other factors as well.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Internredovisning, Informationsbehov, Redovisningssystem, Småföretag

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Tomas Prenkert, Lars Svensson
lars.svensson@bth.se
Examinator / Examiner: Lars Svensson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: internredovisning i nio småföretag.pdf (559 kB, öppnas i nytt fönster)