Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Tony Gorschek; Pär Åsfält , pp. 58. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: Tony Gorschek, Pär Åsfält
tgo@bth.se, paas02@student.bth.se
Titel / Title: Success Evaluation and Measures in Software Process Improvement
Översatt titel / Translated title: Mätning och utvärdering av framgång gällande processförbättringar i mjukvaruutveckling
Abstrakt Abstract:

Purpose: Investigate and examine industry practice with regards to evaluation of process
improvement, identification of measures and methods for success evaluations. The main
reasoning is to use empirical data from industry, data from academia and research as input for
suggesting proposals for improvement and discussion new avenues for future research in a
field not addressed by e.g. traditional investment theory or marketing research.

Method: Interviews were used and several data sources were elicited to gather empirical data.
Literature surveys complemented this. Ultimately a triangulation approach was adopted to
gradually and continuously compare and identify the chasms between academia and the
reality and needs of industry.

Results: The results can be described in three parts. First, there is a empirical investigation
showing what measures and models are used in industry. These are discussed and put against
literature (the academic view) in both the software engineering field, but relevant research is
also scrutinized in business management field, e.g. investment theory.
The second contribution is the concrete proposal of three methods for evaluating process
improvement success. The first two of these are actually useable and take notice of the
limitations identified in industry through the empirical investigation, i.e. no assumptions and
theoretical models are presented in the first part of the proposal. The second part of the
proposal is designed to present an outlook of the overall potential, provoking a discussion and
ultimately leading out to a conclusion of future research needed in the field.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Syfte: Vårt syfte är att undersöka industrins tillvägagångssätt för att utvärdera
processförbättringar, och att undersöka deras metoder och mätvärden för att avgöra om en
processförbättring var framgångsrik. Denna uppsats är baserad på empirisk data från industrin,
samt data från akademisk forskning. Datan används som grund vid utvecklandet av nya
förbättringsförslag samt för att diskutera och föreslå nya forskningsområden som inte tidigare
behandlats i traditionell investeringsteori eller marknadsföring.

Metod: Vi använde intervjuer och flera informationskällor för att samla empirisk data. Detta
kompletterades med litteraturstudier. Slutligen användes en triangulering som applicerades
gradvis för att kontinuerligt jämföra och identifiera luckor mellan den akademiska
forskningen, verkligheten och behovet i industrin.

Slutsatser: Resultaten kan beskrivas i tre delar. För det första visar den empiriska
undersökningen vilka mätvärden och modeller som används i industrin. De här diskuteras och
ställs mot litteraturen (den akademiska ståndpunkten) i både programvaruteknik men relevant
undersökning är undersökt i det företagsekonomiska fältet, närmare bestämt investeringsteori.
Det andra bidraget är det konkreta föreslag av tre metoder för att utvärdera
processförbättringarnas framgång. De första två av dessa är faktiskt användbara och tar
hänsyn till de begränsningar som identifieras i industrin genom den empiriska
undersökningen, alltså är inga antaganden eller teoretiska modeller presenterade i den första
delen av första delen av förslaget. Den andra delen av förslaget är utformad för att presentera
en överblick av den övergripande potential som föranleder en diskussion och utmynnar i en
slutsats av nödvändig framtida forskning på området.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information

Nyckelord / Keywords: Software Process Improvement, Success Evaluation, Success Measurements, SPI Investment Decision Support

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Företagsekonomi
Registreringsdatum / Date of registration: 09/04/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lars Svensson
lars.svensson@bth.se
Examinator / Examiner: Anders Hederstierna
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: ABB Robotics, ABB Corporate Research, Danaher Motion Särö AB