Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Malin Asp , pp. 35. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Malin Asp
Titel / Title: Att leva med Reumatoid artrit i det dagliga livet - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Reumatoid artrit (RA) är en kronisk ledsjukdom som förekommer hos en halv till en procent av Sveriges befolkning och debuterar oftast runt 50-60 års ålder. Sjukdomen ger inflammerade och smärtsamma stela leder. RA påverkar det dagliga livet genom sjukdomens oförutsägbarhet, roller inom familjen ändras, relationer påverkas vilket leder till många olika känslor. Syfte: Studiens syfte var att belysa personers upplevelser av att leva med Reumatoid artrit i det dagliga livet. Metod: En litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod granskades med protokoll av Willman, Bahtsevani och Stoltz (2011) och analysen gjordes utifrån Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier: sjukdomens påverkan, känslomässig påverkan, relationer och anpassning till sjukdomen. Sjukdomen gav fysiska och psykiska förändringar som påverkade det dagliga livet, känslor uppstod som frustration, rädsla och skuld. Personerna med RA upplevde att relationer ändrades och att det fanns brist av förståelse av sjukdomen. Genom anpassning till sjukdomen kunde de leva vidare i livet och att acceptera sjukdomen som en del i att lugna sinnet. Slutsats: Personerna har en kronisk sjukdom men behöver ändå inte känna sig sjuka eftersom symtomen inte alltid finns där. Det är viktigt att ha kvar självständigheten, att klara sig själv och att behålla sin identitet i sjukdomen det vill säga ha kvar känslan av att vara samma person som tidgare fast med en sjukdom. Genom att förstå upplevelserna av RA i dagliga livet kan personerna få en bättre vård som baserar sig på förståelse och som uppfyller deras specifika behov.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: ADL, livsavgörande, händelse, Reumatoid, artrit, upplevelser

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8uqsaw
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 05/28/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Ingrid Martinsson
Examinator / Examiner: Mats Lintrup
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

malin_asp@hotmail.com

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012asp.pdf (720 kB, öppnas i nytt fönster)