Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Karl Gylje , pp. 43. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 2003.

The work

Författare / Author: Karl Gylje
karl.gylje@vasteras.se
Titel / Title: ÖsterMälarstrand - en jämförelsestudie med Spacesyntax
Översatt titel / Translated title: OsterMalarstrand - an evaluation with Space synatx
Abstrakt Abstract:

The paper evaluates two housing proposals with Space syntax as method. The proposals are very different in a topological sense but are in a configural sense almost the same. This effect is because both proposals connect themselves to the existing configural structure of the city in the same way. Neither of them takes advantages of the most integrated streets in the existing structure and use them to concentrate pedestrian and car flows to the streets or points which are intended to be the most urban areas. The knowledge of Space syntax and this evaluation puts focus on the pour understanding among architects and planners of what effect urban design proposals will have.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Uppsatsens syfte är att ge en inblick och förståelse av Space syntax, samt att med metoden jämföra två förslag till ny stadsdel vid Öster Mälarstrand i Västerås.
Space syntax är en metod för att beskriva relationen mellan form och funktion inom arkitektur och stadsplanering. Metoden svarar på frågor som t ex varför det är mycket folk på vissa gator och varför vissa gator är tomma. Detta görs genom att studera den spatiala konfigurationen, d v s hur gatorna i en stad är sammanlänkade med varandra oavsett det geometriska avståndet. Hur en enskild gata eller ett torg används är i huvudsak inte beroende av det enskilda rummets utformning. Det som styr hur gatan eller torget används är hur det är positionerat i den spatiala konfigurationen, d v s hur människors väljer att förflytta sig genom hela stadens olika rum.

De praktiska övningarna i uppsatsen består av en jämförelseanalys mellan två förslag till ett nytt bostadsområde i Västerås. Förslagen kommer dels från White arkitekter i Göteborg och dels från Stadsbyggnadskontoret i Västerås. Värderingen av analysens resultat har gjorts genom att jämföra förslagens resultat med det planprogram som tjänstemän och politiker i Västerås utarbetat.
Analysen visar att de två förslagens resultat är likartad fastän de har skilda strukturella skillnader. Arkitektbyrån White arkitekters förslag kan karaktäriseras som en stadsplan liknande en ”trädstruktur”. Den har stora likheter med efterkrigstidens trafikseparering och villaenklaver som främsta kännetecken. Stadsbyggnadskontorets förslag kan karaktäriseras som en ”rutnätsstruktur” liknande det klassiska 1800-talets rutnätsstad. Den främsta orsaken varför ingen större skillnad mellan förslagen kan utläsas beror på att förslagen knyter an till den befintliga strukturen på ett likartat sätt. Stadsbyggnadskontorets förslag drar bättre nytta av den befintliga strukturen och får därigenom en högre integration. Förslaget kommer därför att upplevas som mer lättorienterat och integrerat med staden än White arkitekters förslag. Den mer segregerade strukturen i White arkitekters förslag ger å andra sidan en mer distinkt och unik karaktär.
Båda förslagen ger goda möjligheter för området att inkorporeras med staden. Båda förslagen uppfyller de mål som är uppsatta i planprogrammet, men båda förslagen kan bli bättre. Att kombi­nera de två förslagens fördelar blir svårt eftersom fördelarna är knutna till respektive nackdelar. De olika kon­figurationer kan inte kombineras som om det vore ett collage, istället bör man försöka korrigera förslagens individuella svagheter.
White arkitekters förslag skulle uppnå den största positiva effekten eftersom förslagets brister är de mest enkla att justera. Genom att förlänga ett fåtal av förslagets gator till den befintliga strukturen samt undvika säckgator i den inre strukturen kan förslaget bli det bättre av de två. Resultatet skulle bli ett förslag mer troget den vision som arkitekterna har beskrivit.
Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Commerce
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Nyckelord / Keywords: Space syntax, configuration, space, Västerås

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist
Examinator / Examiner: Eva Öresjö
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ifp/
I samarbete med / In co-operation with: http://www.spacesyntax.com/people/LarsMarcus_cv.htm