Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Viktoria Häll Åberg; Britt-Marie Jönsson , pp. 32. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Viktoria Häll Åberg, Britt-Marie Jönsson
Titel / Title: När fetman överskuggar allt - En studie som belyser upplevelse av stigmatisering hos personer med fetma i mötet med sjukvårdspersonal
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Fetma är ett globalt och växande problem. Personer med fetma har en kortare livslängd än normalviktiga och de lider av en mängd följdsjukdomar. Det är vanligt med låg självkänsla hos personer med fetma och det finns samband mellan stigmatisering av personer med fetma och depression. Förekomsten av diskriminering av personer med fetma har ökat de senaste decennierna. Det är betydelsefullt att studera frågan om hur dessa personer upplever stigmatiseringen i mötet med sjukvårdspersonal.
Syfte: Att belysa upplevelse av stigmatisering hos vuxna personer med fetma i mötet med sjukvårdspersonal.
Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats. Artiklarna i studien analyserades med en manifest innehållsanalys.
Resultat: I studien framkom att personer med fetma känner sig kränkta och ignorerade i mötet med sjukvårdspersonal. Det framkom också upplevelser av förnedrande situationer och att fetman alltid hamnar i fokus. Dock fanns det motsägelser i resultatet eftersom även upplevelser av positivt bemötande förekom.
Slutsats: Personer med fetma upplever att stigmatisering leder till negativa känslor med ett onödigt vårdlidande som följd.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Fetma, möte, sjukvårdspersonal, stigmatisering, upplevelse

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8zpe7f
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Study programme in Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/03/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Sigrid Johansson
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012hällåberg.pdf (1237 kB, öppnas i nytt fönster)