Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Towe Cederfjäll; Christine Åkesson , pp. 29. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Towe Cederfjäll, Christine Åkesson
Titel / Title: Samband mellan patienttillfredsställelse och första linjen chefens ledarskapsstil - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Abstract: Inom hälso- och sjukvården är målet att uppnå patienttillfredsställelse. Patientens mått på kvalitet kan mätas genom undersökningar, bland annat genom KUPP. Studier visar att det finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor och patienttillfredsställelse. Det finns också studier som påvisar samband mellan arbetstillfredsställelse och ledarskap. Syftet med denna studie var att undersöka vad litteraturen säger om sambandet mellan patienttillfredsställelse och ledarskapsstil. Studien genomfördes som en litteraturstudie som byggde på både kvantitativ och kvalitativ forskning. Resultatet sammanställdes i tre teman. Den viktigaste faktorn för patienttillfredsställelsen var omvårdnaden som gavs av sjuksköterskor. Viktigast för arbetstillfredsställelsen var ett stödjande och uppmuntrande klimat. I resultatet framkom att viktiga ledaregenskaper var förmåga att inspirera, kommunicera, uppmuntra och organisera. Dessa egenskaper återfinns i den ledarskapsstil som benämns transformativt ledarskap. Patienttillfredsställelsen kopplades dels till sjuksköterskans arbetstillfredsställelse, denna i sin tur berodde bland annat på första linjen chefens ledarskapsstil. Slutsats blev därmed att det finns ett samband mellan patienttillfredsställelse och första linjen chefens ledarskapsstil.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: arbetstillfredsställelse, första linjens chef, ledarskapsstil, patienttillfredsställelse, sjuksköterska, transformativt ledarskap

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 03/12/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ann-Christin Karlsson
Examinator / Examiner: Ania Willman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap, fristående kurs, distansutbildning

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: towec_christinea_2.pdf (346 kB, öppnas i nytt fönster)