Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Andreas Ask; Joacim Dahlberg , pp. 90. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Andreas Ask, Joacim Dahlberg
askask132@gmail.com, dahlberg.joacim@gmail.com
Titel / Title: Urban återanvändning - Järnvägsverkstäderna i Malmö
Abstrakt Abstract:

Många äldre industriområden har genomgått en omvandling för att möta dagens behov, men samtidigt har platsernas själ och historia bevarats genom återanvändning av byggnaderna. Malmö befinner sig idag i en övergång från en stad som varit beroende av industrier till att utvecklas mot en kunskapsstad, vilket gör gamla industriområden aktuella för nya användningsområden. Eftersom Malmös invånarantal ständigt ökar, krävs det att mark inom staden utnyttjas för ny bebyggelse. Järnvägsverkstäderna i nordöstra Malmö är ett äldre industriområde från förra sekelskiftet som haft en betydande roll för staden, men med tiden har förutsättningarna ändrats. Förr dominerades de stora ytorna av järnvägstrafik och industrier som utnyttjade tågförbindelsen, men med tidens gång har platsens lokalisering blivit alltmer central och har idag goda utvecklingsmöjligheter.

Genom att området har dominerats av järnvägstrafik för industrier kännetecknas området fortfarande av stora byggnader och rälsdragningar. Detta medför problem, men även möjligheter, vid en framtida utveckling. Barriärer i form av upphöjda järnvägsspår och ytkrävande industrier skapar begränsade rörelsemöjligheter. Samtidigt visar området prov på potential då en oanvänd järnvägsstation planeras att åter börja användas.

Arbetet har gått ut på att ta fram en vision för hur en framtida bebyggelseutveckling skulle kunna ske i detta industriområde. En urban återanvändning som arbetet utgår ifrån innebär att ta tillvara på och ge nytt liv åt den historiska miljön. De befintliga tegelbyggnaderna ger området en identitet som ska bevaras och i framtiden användas till nya funktioner. Visionen som presenteras har tagits fram för att åtgärda områdets svagheter och förstärka dess styrkor. Därefter har två individuella planförslag gjorts utifrån visionens riktlinjer som illustrerar en möjlig framtida bebyggelseutveckling.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Nyckelord / Keywords: Malmö, Stadsförnyelse, Förtätning, Planförslag, Bevarande, Grönstruktur, Bostäder, Järnväg

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8hsenw
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/13/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Claes-Åke Kindlund
Examinator / Examiner: Agneta Sundberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00