Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Linnea Larsson , pp. 82. TKS/Fysisk planering, 2006.

The work

Författare / Author: Linnea Larsson
Titel / Title: Vägval Myttinge - förslag till framtida användning av Myttingeområdet, Värmdö kommun
Abstrakt Abstract:

Vi befinner oss i en tid då försvarsmakten står inför stora förändringar och mitt examensarbete utgör förslag till en framtida användning av Myttingeområdet i Värmdö kommun. Myttingeområdet är det största området på fast-landet i Värmdö kommun där försvaret innehar mark och är därför särskilt intressant från kommunens sida. Idag är Myttingeområdet ett övningsfält/skjutfält för försvarsmakten och en förutsättning för att det ska kunna ske en civil utveckling är att försvarsmakten avyttrar eller medger samutnyttjande av området. Vid en förändring av försvarets verksamhet står utvecklingen av Myttingeområdet vid ett vägval och i denna rapport presenteras ett förslag till framtida markanvändning där tanken är att fokusera på möjligheter för utvecklingen snarare än restriktioner.

Trycket är stort på storstadsregionen Stockholm och detta påverkar även Värmdö kommun. Det är många intressen som skall samsas om en begränsad yta i kommunen och då inflyttningen är stor och befolkningen spås fortsatt öka i framtiden innebär det att konflikterna om en allt mer krympande yta kommer att öka. Hur ska Värmdö utvecklas i framtiden och vad innebär det för utvecklingen av Myttingeområdet?

Det finns en hel del frågor som måste redas ut. Bland annat utbyggnadsmöjligheterna av kommunalt vatten och avlopp är en begränsande faktor i kommunen. Detta tillsammans med trafiksituationen är två viktiga frågor för planeringen i Värmdö kommun. Även tillgängligheten till naturen, grönstrukturen, och strandskyddet är angelägna faktorer som måste vägas in i planeringen. Vidare är norra delen av Myttingeområdet riksintresse för kulturmiljö vilket måste tas hänsyn till. Hur skall dessa, och ett flertal andra anspråk, vägas och viktas för att skapa en bärkraftig och hållbar utveckling för Myttingeområdet?

Syftet med examensarbetet är att finna långsiktigt hållbara lösningar; ekologiska, sociala, tekniska och ekonomiska för utvecklingen av Myttingeområdet samt visa på möjligheter för en framtida markanvändning. Målsättningen är att ta fram förslag för den framtida användningen av Myttingeområdet som skall fungera som ett kunskapsunderlag samt ligga som grund för en framtida fördjupning av översiktsplanen.


Huvuddrag för utvecklingen av Myttingeområdet

• Värna om och utveckla den sammanhängande grönstrukturen

• Bevarande av strandnära obebyggda områden genom detaljplaner/områdesbestämmelser

• Detaljplaner/områdesbestämmelser främst för
bebyggelse inom område av riksintresse för
kulturmiljö

• Fokus på rekreation & friluftsliv och grönstruktur inom fortifikationsverkets mark

• Viss utbyggnad av bostäder i anslutning till äldre bebyggelse för att möjliggöra en bättre VA –lösning
(vatten- och avlopp) för hela Myttingeområdet

• Störande verksamheter i anslutning till väg 274

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning

Nyckelord / Keywords: Fördjupning av översiktsplan

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/05/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Gösta Blücher, adjungerad professor
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00