Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Klara Ågren , pp. 63. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Klara Ågren
klarizza86@hotmail.com
Titel / Title: Pottholmen- omgestaltning av en historisk miljö
Abstrakt Abstract:

Ämnet för kandidatarbetet är Pottholmen i Karlskrona. Pottholmen är en ö med en lång historia, som alltid har varit länken mellan Trossö och fastlandet. Transportfunktionerna, med Österleden, Borgmästarekajen och Järnvägsstationen, dominerar ön och skapar barriärer vilket gör att tillgängligheten för oskyddade trafikanter (fotgängare och cyklister) är dålig. På Pottholmen idag finns ett antal olika verksamheter men få bostäder och bebyggelsen är utspridd.

Arbetets syfte är att göra ett planförslag för Pottholmen i Karlskrona. Som utgångspunkt för arbetet har varit en Realistisk stadsanalys jag gjort tillsammans med Erica Folkesson, Frida Fälth och Frida Petersson. Det har resulterat i ett gestaltningsförslag där byggnaderna har fasadmaterial i puts och tegel och bebyggelsen är på tre och fyra våningar. Jag har även gjort en analys utifrån Kevin Lynch begrepp för att beskriva en stad utifrån dess element – stråk, gränser, områden, landmärken och knutpunkter – som visar att vägarna på Pottholmen skapar tydliga stråk i nord-sydlig riktning men att det är svårt att röra sig i väst-östlig riktning. Analysen visar också att Pottholmen är uppdelat i två områden. För att få en uppfattning av hur Pottholmen används har jag använt Jan Gehls teori om stadens aktiviteter. Slutsatserna av den är att det är mest nödvändiga aktiviteter som sker på Pottholmen.

Resultatet av arbetet är ett planförslag för Pottholmen med bebyggelse för bostäder, kontor och verksamheter. Enligt förslaget byggs bostäder mellan Borgmästarekajen och Blekingegatan och kontor mellan järnvägen och Österleden. För att skapa en genare väg till centrum samt att öka vattenkontakten tas fordonstrafiken bort från Borgmästarekajen och Blekingegatan öppnas för genomfartstrafik. Ett nytt resecentrum skapas vid Järnvägsstationen då all busstrafik lokaliseras norr om Järnvägstorget med nya busshållplatser och en bussterminal.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: Karlskrona, Pottholmen, Realistisk stadsanalys, Kevin Lynch, Gehl, bostäder, vattenkontakt, resecentrum, trafik

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 11/29/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnquist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00