Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Tommy Mikalsen; Jörgen Ahnstedt; Andreas Agardh BTH-TEKM-EX 2004/C-10--SE, pp. 94. TEK/avd. för maskinteknik, 2004.

The work

Författare / Author: Tommy Mikalsen, Jörgen Ahnstedt, Andreas Agardh
Titel / Title: Mapping of grounding applications regarding Volvo S80/XC90, VCBC´s assortment.
Översatt titel / Translated title: Kartläggning av jordningsapplikationer för Volvo S80/XC90, avseende VCBC´s sortiment
Abstrakt Abstract:

The high technology cars of today contain an enormous amount of advanced electronic equipment.
To ensure the function of the electrical system these must be grounded in the body of the car. The grounding is made possible by welding unthreaded nuts into the body of the car.
If the grounding doesn’t work as it should in the car, the strangest defects can occur and they can be very hard to locate. To maintain the functionality of the entire electronic system it’s of the highest importance to get an
adequate grounding capability on the grounding element.
The project is like an element in VCBC:s work to meet Volvos goal:
“To be No. 1 in customer satisfaction in the premium segment of the car
industry.”
The purpose is to increase the communication and widen the individually understanding in all segments within the company. The most important task is, and will always be, to deliver a car without any ground related problems
to the costumers even in the future.
Measurements and physical tests have been done and the results have been documented in a thorough and clear way so that it will be easy to track and identify the actual grounding connections.
The work has been of investigating character and included information retrieval, information sorting and information documentation.
The result of our work is going to be a great help regarding possible changes and investigations of the cars electrical system.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Dagens högteknologiska bilar innehåller en ofantlig mängd avancerad elektronik. Denna elektronik måste jordas i karossen för att elsystemet skall fungera. Jordningen sker med hjälp av ogängade muttrar som svetsas fast i karossen.
Om jordningen inte fungerar som den skall på en bil så kan de mest märkvärdiga fel uppkomma och dessa är mycket svåra att lokalisera.
För att bibehålla funktionaliteten på samtliga elektroniska system är det av högsta betydelse att få fullgod jordningsförmåga hos jordningselementen.
Projektet sker som ett led i VCBCs arbete att tillgodose Volvos mål:
"Att vara främst inom kundtillfredställelse i premiumsegmentet."
Syftet är att utöka kommunikationen och vidga den individuella förståelsen i samtliga led inom företaget, och ytterst att leverera en bil till kund som är fri ifrån jordfel även i fortsättningen.
Projektet har resulterat i en sammanfattning av gällande mål. Mätning har skett och resultaten har dokumenterats för att på ett överskådligt sätt kunna spåra och identifiera de aktuella jordningsförbanden.
Arbetet har varit av utredande karaktär och inneburit informationssökning, informationssortering och informationsdokumentation. Resultatet av vårt
arbete kommer att vara till stor hjälp vid eventuella gällande och kommande förändringar och undersökningar av bilens elsystem.
Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General

Nyckelord / Keywords: Mapping, grounding applications, VCBC, kartläggning, jordningsapplikationer

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Utvecklingsteknik/Maskinteknik/Mechanical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 04/01/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ansel Berghuvud
ansel.berghuvud@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för maskinteknik
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Volvo Car Body Components, Volvo Car Corporation