Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Linus Hammarstrand; Anna Hedberg , pp. 63. MAM/Sektionen för Management, 2011.

The work

Författare / Author: Linus Hammarstrand, Anna Hedberg
linushammarstrand@yahoo.se
Titel / Title: Interdependency of Culture, Strategy and Management Control Systems in an R&D Context
Översatt titel / Translated title: Ömsesidighet- kultur, strategi och verksamhetsstyrning-en fallstudie i en FoU-kontext
Abstrakt Abstract:

Organisational culture, strategy and management control systems have all been subjects of much discussion and many books and papers have been written on these topics. What is less well-established is how they interact with and influence one another, the investigation of which is the purpose of this thesis. Based on previous research, the authors develop a theoretical model based on aspects of organisational culture, strategy formulations and management control systems. This model is tested within the R & D department of Sandvik Coromant AB, a part of the Sandvik AB Group. This is conducted by means of deep interviews with key managers, as well as through a survey targeted at non-managerial personnel. The authors also review internal documentation. To complement more conventional methods, they investigate how material culture and materialities influence uphold and prohibit cultural development.
The findings indicate clear correlations between organisational culture, strategy and management control systems. This is also reflected and conserved in materialities and changes thereof. Due to the esteemed age of our case company, many cultural practices can be traced over a long period of time, being both the root cause of their present success, but potentially also a stumbling block for future organisational development. The findings also indicate that some strands within the culture of the case company may be at odds with one another, possibly resulting in interference with business operations. The theoretical model, which is best viewed as preliminary, could serve as point of departure for future research. It could be tested within additional organisations, resulting in a broader scope and a more generally applicable model. It could also be expanded to include market conditions and surrounding culture, regional or national, in order to add additional depth. Finally, the importance of leaders in shaping, changing and upholding organisational culture could be further explored, particularly in regards to the active use of materialities.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Organisationskultur, strategi och verksamhetsstyrningssystem är alla ämnen som har diskuterats utförligt och många publikationer har författats som behandlar dem ingående. Mindre väldokumenterat är hur de interagerar med och påverkar varandra. Att undersöka samspelet dem emellan är denna avhandlings huvudsyfte. Baserat på tidigare forskning utvecklas en teoretisk modell baserad på aspekter av organisationskultur, strategiformuleringar och verksamhetsstyrningssystem. Denna modell testas inom FoU-avdelningen vid Sandvik Coromant AB med hjälp av djupintervjuer, enkäter, samt studier av interndokument. Som ett komplement till mer konventionella metoder undersöker författarna även hur materiell kultur skapar, upprätthåller och förbjuder socialt beteende. Resultaten visar på tydliga samband mellan organisationskultur, strategi och verksamhetsstyrningssystem. En stark organisationskultur kan också påvisas. Delar av företagskulturen kan spåras över lång tid och förklarar företagets nuvarande framgångar. Dock är kultur ofta ett tve-eggat svärd och vad som var framgångsrikt igår kan potentiellt bli stöttestenar för framtida utveckling och förändring. Det finns även vissa neurotiska tendenser inom organisationskulturen, vilket kan leda till störningar i affärsverksamheten om inte åtgärdes tas för att motverka detta. Den teoretiska modell som presenteras här bör bäst betraktas som prelimenär. Den kan med fördel testas inom fler organisationer, vilket skulle resultera i en mer allmängiltig modell. Den kan också utvidgas till att omfatta marknadens villkor, liksom den omgivande kulturen (både regional och nationell), vilket skulle kunna ge ytterligare djup och relevans. Slutligen kan författarna konstatera att ledarkapets betydelse kan undersökas ytterligare, då ledare spelar en mycket stor roll vad gäller skapandet och utformningen av organisationskultur.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Humaniora - the Humanities\Sociology
Nyckelord / Keywords: Organisational Culture, Business Strategy, Management Control Systems, Material Culture, Interconnectivity, Sandvik Coromant AB

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8kcmx9
Program:/ Programme Master of Business Administration (MBA)
Registreringsdatum / Date of registration: 07/01/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Klaus Solberg Soilen
kss@bth.se
Examinator / Examiner: Urban Ljungquist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Sandvik Coromant AB
Anmärkningar / Comments:

Linus Hammarstrand: 0761-618810, Anna Hedberg: 026-255636

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011hammarstrand.pdf (1566 kB, öppnas i nytt fönster)