Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Linda Svensson; Selma Karahalilovic 2004:01, pp. 28. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Linda Svensson, Selma Karahalilovic
Titel / Title: Vårdmöte i livets slutskede - möte mellan vårdtagare, dess anhöriga och professionella vårdare i det egna hemmet
Översatt titel / Translated title: Caremeeting at the end of life - meeting between patients, their relatives and professionel carers in the patients own home
Abstrakt Abstract:

Nuförtiden blir hemsjukvård allt mer vanligare för vårdtagare i livets slutskede. Då den sjuke vårdas i det egna hemmet kan anhöriga lättare följa med i sjukdomsförloppet.
Vid vårdmöte mellan vårdtagare och professionel vårdare är det viktigt att vårdare är lyhörd och lyssnar på vårdtagare. Den professionella vårdarens personlighet är viktig för att han/hon ska kunna sätta sig in i vårdtagarens situation. Med professionell vårdare menas att vårdaren ska ha självkännedom, empati och kunskap.
Studiens syfte har varit att beskriva vårdmöte i den palliativa vården mellan vårdtagare, dess anhöriga och professionella vårdare i det egna hemmet vid livets slutskede.
Metoden var en litteraturöversikt, bestående av material från databaserba Cinahl, Elin och Libris. Materialet bearbetades med en kombinerad manifest och latent innehållsanalys. Resultatet belyser att vid ett vårdmöte är det viktigt att professionell vårdare ser vårdtagare ur ett helhetsperspektiv det vill säga att professionell vårdare ser hela människan och inte bara hans/hennes sjukdom. Samtal, närhet och närvaro av anhöriga gör att ett vårdmöte mellan vårdtagare, dess anhöriga och den professionella vårdaren i det egna hemmet i livets slutskede ska fungera.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: bemötande, hemsjukvård, palliativ vård, vårdmöte, vårdare, vårdtagare

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/27/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Cecilia Troedsson
cecilia.troedsson@bth.se
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: livets slutskede.pdf (1519 kB, öppnas i nytt fönster)