Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Henrik Hansson; Sverker Nilsson , pp. 31. MAM/Sektionen för Management, 2005.

The work

Författare / Author: Henrik Hansson, Sverker Nilsson
Titel / Title: Spridningen av finansiella innovationer - En studie av aktieindexobligationernas popularitet
Översatt titel / Translated title: Diffusion of financial innovations – A study of the stock index bond’s popularity
Abstrakt Abstract:

Titel: Spridningen av finansiella innovationer - En studie av aktieindexobligationernas popularitet

Författare: Henrik Hansson och Sverker Nilsson.

Handledare: Anders Hederstierna

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 10 poäng

Syfte: Syftet med uppsatsen är att förklara varför sparandet i AIO:er har ökat och hur AIO:en har spridit sig.

Metod: Vi har genomfört intervjuer av kvalitativ karaktär på de fyra storbankerna. Vi har sedan analyserat resultatet av intervjuerna med hjälp av teori om hur innovationer sprids.

Slutsats: AIO:ernas relativa fördel har ökat de senaste åren. AIO:ernas position stärktes mot aktier och aktiefonder i och med börskraschen. När sedan räntorna började falla sökte placerarna nya alternativ. I AIO:erna har de hittat en gyllene medelväg.

Under 1990-talet var AIO:ernas utveckling bromsad av att rådgivarna inte hade kunskap om AIO:erna. Detta medförde att AIO:ernas kommunikationskanal inte fungerade tillfredställande och detta hade en starkt bromsande effekt på deras spridning.

Kring år 2003 nådde AIO:erna early majority. Då dessa är många fler än early adopters ökade spridningstakten för AIO:erna.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Title: Diffusion of financial innovations – A study of the stock index bond’s popularity

Authors: Henrik Hansson and Sverker Nilsson.

Supervisor: Anders Hederstierna

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits

Purpose: The purpose with this essay is to explain why the savings in stock index bonds has increased and how this diffusion process can be analysed.

Method: We have interviewed employees at the four largest banks in Sweden. The results of the interviews have been analysed whit help of diffusion of innovations theory.

Results: The relative advantage of stock index bonds has increased the last few years. The stock index bonds position, compared to stocks, improved when the stock market fell. When the interest decreased the investors begun to search for new alternatives. Stock index bonds have become their middle risk alternative.

The fact that the economic advisors didn’t have the knowledge about stock index bonds during the 1990’s held the diffusion of the stock index bonds back.

Some time around the year of 2003 the stock index bonds reached the early majority. Because of this group’s much lager size than the early adopters, the rate of diffusion accelerated.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information

Nyckelord / Keywords: Finansiella innovationer, aktieindexobligation, spridning av innovationer

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 06/30/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anders Hederstierna
ahe@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: spridningen_av_finansiella_innovationer.pdf (394 kB, öppnas i nytt fönster)