Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lina Karlsson; Kerstin Paulsson , pp. 30. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Lina Karlsson, Kerstin Paulsson
Titel / Title: Faktorer av betydelse för äldres livskvalitet på särskilt boende - Vad påverkar äldres livskvalitet?
Abstrakt Abstract:

Lite mindre än en femtedel av Sveriges befolkning utgörs av personer som är över 65 år och av dessa bor cirka 6,2 % i särskilda boendeformer. Syftet med studien var att undersöka faktorer som är av betydelse för livskvaliteten för äldre på särskilt boende. Metoden som använts var en litteraturstudie med kvalitativ ansats som inbegrep åtta vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades med innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Resultatet presenteras utifrån de fyra kategorierna; vikten av personlig trygghet, denna rubrik sammanfattar vad som påverkar om den äldre känner sig trygg på det särskilda boendet, betydelsen av mellanmänskliga relationer, denna rubrik innefattar hur äldre upplever kontakten med personal, familj och övriga vänner. Kategorin ínverkan av begränsad fysisk och social förmåga, sammanfattar hur den äldre hanterar och påverkas av fysiska och sociala begränsningar, och rubriken den omgivande miljöns betydelse omfattar upplevelsen av den omgivande miljön på det särskilda boendet. Genom att ta tillvara på det som framkommit i resultatet kan äldres livskvalitet främjas.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Aged, aged, over 80, nursing, homes, quality, life, quality of life

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/01/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Doris Bohman
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: linak_kerstinp.pdf (153 kB, öppnas i nytt fönster)