Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Elna Fjelkner; Linda Rosberg , pp. 22. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Elna Fjelkner, Linda Rosberg
Titel / Title: När livet har hotats - hur kvinnor beskriver det första året efter en hjärtinfarkt
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: I Sverige är hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor över 55 år. Att drabbas av en hjärtinfarkt innebär en dramatisk upplevelse där tiden efter hjärtinfarkten präglas av oro och tvivel på den egna kroppen. Livsvärlden hotas, vilket många kvinnor beskriver som ett djupt lidande. Studiens teoretiska referensram utgår från omvårdnadsteoretikern Katie Erikssons definition av begreppet lidande. Syfte: Syftet med studien var att skildra hur kvinnor beskriver det första året efter en hjärtinfarkt. Metod: Metoden som valdes var en litteraturstudie som bygger på kvalitativa studier inom området. De nio studier som ligger till grund för resultatet är genomförda i Sverige, Canada, USA samt Australien och är analyserade med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Resultatet visar att kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt b1.a. beskriver känslor av rädsla och skuld det första året efter. De beskriver hur viktigt det är att känna självständighet och få behålla de roller som de haft före hjärtinfarkten. Kvinnorna beskriver ett behov av stöd från familj och nära vänner samt att få prata med någon som varit i samma situation. De beskriver också hur viktigt det är att få information om sjukdomen. Diskussion: Många av de känslor som beskrivs av kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt är naturliga upplevelser efter en svår händelse och kan kopplas till lidande.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Hjärtinfarkt, kvinnor, känslomässiga beskrivningar, lidande

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 12/04/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Petersson
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: nar_livet_har_hotats_vt06.pdf (2700 kB, öppnas i nytt fönster)