Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emelie Erlich; Sandra Wainonen , pp. 46. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: Emelie Erlich, Sandra Wainonen
Titel / Title: Ung och arbetssökande. En kvalitativ studie om tio ungdomars syn på sin situation som arbetssökande
Abstrakt Abstract:

Föreliggande studie är av kvalitativ art och grundar sig på intervjuer med tio arbetssökande ungdomars om deras situation där subjektiva upplevelser framkommit. Syftet med studien är att få en förståelse för hur tio ungdomar upplever den egna situationen som arbetssökande och sin framtidstro. Ungdomarna befinner sig inom den arbetsmarknadspolitiska åtgärden Vägvisaren, vilket är empirins fält. Bakgrunden belyser vilka effekter det faktum att individen är arbetssökande får för vardagslivet. Bakgrunden behandlar också de faktorer som försvårar ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden.
För att förklara ungdomarnas situation som arbetssökande och styrka analysen har Ziehe's och Giddens teorier om livsplaner, livsstilar och faktorer som leder till ångest använts. Dessa båda teoretiker presenterar teorier som förklarar ungdomars beteende i det moderna samhället.
Resultatet påvisar att ekonomin har stor betydelse för vardagslivet. Informanterna talar om en osjälvständighet och en beroendeställning till följd av deras situation som arbetssökande. De talar om att de för att klara sin vardagliga ekonomi tvingas att ta arbeten som de egentligen inte önskar. De individer vilka är boende i föräldrahemmet talar om förhoppningen att kunna skaffa sig ett eget boende vilket är omöjligt i nuläget. Ungdomarna är även begränsade i sina sociala aktiviteter där triviala sysselsättningar som att fika med sina vänner eller konsumera något utöver den nödvändiga standarden blir bekymmersamt. Dessa uttalanden kan i analysdelen relateras såväl till studiens teoretiska perspektiv som till bakgrunden vilket stärker studiens resultat.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology

Nyckelord / Keywords: Arbete, arbetssökande, framtidstro, ungdomar

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 06/12/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunilla Albinsson
gunilla.albinsson@bth.se
Examinator / Examiner: Kerstin Arnesson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: c-uppsats.pdf (331 kB, öppnas i nytt fönster)