Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Elisabet Ejeborn , pp. 27. TKS/Fysisk planering, 2008.

The work

Författare / Author: Elisabet Ejeborn
elej05@student.bth.se
Titel / Title: Gestaltning av det offentliga rummet - Hur blir Amiralitetsparken en levande del av stadslivet igen?
Översatt titel / Translated title: Designing of public spaces - How can Amiralitetsparken become a vibrant part of the city life again?
Abstrakt Abstract:

De offentliga rummen är de platser i staden som är tillgängliga för oss alla. Dess
betydelse har varierat med åren. De har alltid varit betydande platser för maktuttryck
från stat och kyrka men också platser där folket uttryckt sin vilja i demonstrationer och
aktioner. Parkerna började dyka upp i Sverige under 1800-talet då städerna växte
och borgarklassen fick mer resurser och fritid. De senaste årtiondena har våra
offentliga miljöer många gånger fått komma i andra han i stadsplaneringen, fokus har
länge legat på objekten och inte på vad som finns emellan dem.
I Karlskrona har länge stora delar av staden varit stängda för allmänheten på
grund av militären och det är också det militära som till stor del styrt
stadsbyggandet. Därför skiljer sig den offentliga miljön i Karlskrona från den i
andra städer av samma storlek. Centrala Karlskrona har två större parker. Hoglands
park möter den som kommer till Trossö med tåg eller buss den har en strikt och
representativ karaktär. Amiralitetsparken (som behandlas i denna uppsatts) ligger söder
om Stortorget och har mer av en landskapskaraktär. Planförslaget för Amiralitetsparken har som syfte att skapa fler målpunkter och på så vis generera mer folkliv i parken. Parkens
grönska består idag av stora träd och gräsmattor som på många ställen är av
dålig kvalitet. Genom att gallra i trädbeståndet släpps mer ljus in i parken.
Förslaget innefattar en ny rosenträdgård för att skapa mindre rum där människor kan
uppehålla sig. En utställning i järnvägstunneln som går genom parken föreslås,
parken får på så sätt ett nytt besöksmål. Den södra delen av parken rensas upp
från träd och får en ny soltrappa som tar upp höjdskillnaderna och gör på samma
gång schaktet med tågspåret mer tillgängligt. Amiralitetsplatsen i söder där planområdet
möter marinbasen får en ny markbeläggning och skeppsgossekasernen får en ny
entréplats.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Nyckelord / Keywords: Offentliga rum, Amiralitetsparken, Planering, Park, Fysisk planering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 11/20/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Katinka Schartau
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutdokument2.pdf (16346 kB, öppnas i nytt fönster)