Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Adnan Veletanlic; Esra Lali , pp. 31. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Adnan Veletanlic, Esra Lali
adnan.veletanlic@gmail.com, solen_007@hotmail.com
Titel / Title: Patienters upplevelser av mötet med sjuksköterskan under väntetiden på en akutmottagning - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Forskning påvisar att väntetiden för patienter på akutmottagningar ökar för alla åldergrupper och prioriteringar. Att bemöta patienter i alla åldergrupper med olika omvårdnadsbehov är en stor utmaning för sjuksköterskan då skapande av vårdrelationen är dennes ansvar. Syfte: Syftet med studie var att belysa patienters upplevelser av mötet med sjuksköterskan under väntetiden på en akutmottagning. Metod: En litteraturstudie baserad på vårdvetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier; Bemötande, Kontakt, Information och Tillit. I resultatet framgår det att patienterna upplevde ett varierat bemötande. Vistelsen under väntetiden präglades av brist på kontakt och information. Patienterna upplevde ett behov av att vara kontinuerligt informerade om händelserna runtomkring och hur det påverkar deras vistelse på akutmottagningen. Patienterna kände tillit till sjuksköterskans kunskap och kände sig trygga på akutmottagningen. Resultatet påvisar även att patienter ogärna kritiserar personalen. Slutsats: Studien gav en fördjupad förståelse av patienters upplevelser av mötet med sjuksköterskan under väntetiden på en akutmottagning. Det föreligger en variation i patienters upplevelser av sjuksköterskans bemötande. Kontakt och informationsbrist är en vanlig företeelse under väntetiden. Patienter upplevde trygghet och tillit till personalens kunskap.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: sjuksköterska, akutmottagning, väntetid, patientupplevelser, vårdrelation

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8uqc9g
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 05/28/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Cecilia Fagerström
Examinator / Examiner: Mats Lintrup
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012veletanlic.pdf (490 kB, öppnas i nytt fönster)