Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Karin Nelson , pp. 23. HAL/Sektionen för hälsa, 2010.

The work

Författare / Author: Karin Nelson
Titel / Title: Hur personer upplever sin livsvärld i väntan på en koronar artery bypassoperation
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Det finns effektiv behandling som ökar chanserna för att överleva en hjärtinfarkt. Då den medicinska behandlingen inte är tillräcklig kan bypasskirurgi utföras. Syftet med ingreppet är att återställa det normala blodflödet i hjärtats kranskärl. Ibland sker operationen akut, i andra fall får personen vänta. Den vårdande sjuksköterskan måste ha kunskap om hur patienten upplever sin vardag för att förstå vad personen genomgår. Syfte: Att beskriva hur personer upplevde sin livsvärld i väntan på en koronar artery bypassoperation. Metod: En kvalitativ litteraturstudie som grundas på artiklar med kvalitativ metod. Den manifesta innehållsanalysen är utförd efter Graneheim och Lundmans beskrivning. Resultat: Personerna upplevde ångest och oro, begränsningar och maktlöshet. Oron och ångesten berodde på många olika faktorer, men den mest framträdande berodde på deras hjärtsjukdom och rädsla för att inte överleva väntan och operationen. Många av personerna var tvungna att sluta arbeta, sluta med sina fritidssysselsättningar och vardagliga aktiviteter så som hushållssysslor. Detta påverkade dem socialt och de började känna en ensamhet. Många av personerna kände att de inte fick information om när operationen skulle utföras och kände sig begränsade med att kunna leva som vanligt. De kände även att de inte var delaktiga i processen och kände en maktlöshet. Slutsats: Om sjukvårdspersonalen blir bättre på att hålla en kontinuerlig kontakt med patienten och informera denne om situationen och hur problemet ska lösas. Detta skulle kunna hjälpa personen med att få svar på sina frågor och att känna sig sedd, detta skulle leda till att personen känner sig mindre osäker och mer trygg i sin situation.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: koronar, artery, bypassoperation, livsvärld, upplevelse

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/06/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mats Lintrup
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: karinn.pdf (119 kB, öppnas i nytt fönster)