Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Maria Landhed , pp. 21. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Maria Landhed
Titel / Title: Det prehospitala mötet med patienter i kris - ur ett sjuksköterskeperspektiv
Abstrakt Abstract:

Bakgrund. Vårdaren i den prehospital akutsjukvården var ofta den första person som patienten i en kris mötte. Dessa möten var ofta korta och under denna tid skulle vårdaren försöka etablera både förtroende och trygghet. Som teoretisk referensram har Benners omvårdnadsteori använts. Syfte. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelser i samband med det prehospitala mötet med patienter i kris. Metod. Studien är litteraturbaserad och bygger på sju vetenskapliga artiklar. Studien har en kvalitativ ansats. Innehållsanalys har gjorts av materialet med hjälp utav Graneheim och Lundmans (2004) analysmetod. Resultat. Fem kategorier av upplevelser i samband med det prehospitala mötet med patienter i kris framkom såsom erfarenhetens betydelse, olika strategier i bemötandet, hot, blandade känslor och stress. Slutsats. Studiens resultat skapar utrymme för vidare forskning. Med avseende på att resultatet har fått en svensk fokusering så skulle vidare forskning kunna inriktas på att studera ambulanspersonalens upplevelser i övriga världen och jämföras med den forskningen från Sverige.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: prehospital akutsjukvård, upplevelse, möte, sjuksköterska, vårdare, patient, kris

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 12/04/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ann-Solveig Olofsson
Examinator / Examiner: Karin Holmén
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: det_prehospitala_motet_m_patienter_i_kris_vt06.pdf (2443 kB, öppnas i nytt fönster)