Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Helena Jonsborg; Helena Olofsson 2004:06, pp. 24. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Helena Jonsborg, Helena Olofsson
Titel / Title: Tre bröstcancerdrabbade kvinnors känslor och reaktioner i mötet med vårdpersonal under vårdförloppet
Översatt titel / Translated title: Three breast cancer affected women's emotions and reactions in the meeting with care givers during the period of care
Abstrakt Abstract:

Det är väl känt att bröstcancer innebär betydande psykiska påfrestningar för kvinnor som drabbas. Dessa påfrestningar kan inkludera ångest och depression, ilska och fientlighet, känslor av skam och att inte var något värd. Kvinnornas upplevelser av bemötande och interaktion med vårdpersonalen varierar. Här ingår tankar om hur positivt bemötande och uppmuntran har påverkat kvinnornas känsla av kontroll över sjukdomen. Syftet med studien var att beskriva bröstcancerdrabbade kvinnors känslor och reaktioner i mötet med vårdpersonal under vårdförloppet. Innehållsanalys gjordes på tre självbiografiska böcker. Resultatet beskriver vad mötet har fått för känslomässiga följder för kvinnorna. I studien beskriver kvinnorna vikten av att få stöd och information från vårdpersonal de möter under vårdförloppet. Att få en allvarlig diagnos försätter kvinnorna i en situation av kris, denna kris ter sig olika beroende på var i vårdförloppet kvinnorna befinner sig. Kvinnorna ger på ett eller annat sätt uttryck för känslor så som oro och ångest samt behov av stöd och trygghet. Studien visar att vårdpersonal som kommer i kontakt med denna grupp av kvinnor måste vara lyhörda för hur varje kvinna vill bli bemött. Det är av största vikt att personal som möter dessa kvinnor är medvetna om vilken betydelse deras bemötande har för kvinnornas bearbetning.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: bröstcancer, möte, känslor, reaktioner

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/27/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Göran Holst
goran.holst@bth.se
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: tre kvinnor.pdf (1410 kB, öppnas i nytt fönster)