Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Ekberg; Elena Cederrand , pp. 33. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Anna Ekberg, Elena Cederrand
Titel / Title: Upplevelser av livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2 - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Diabetes typ 2 är ett globalt växande problem. Ökad livslängd, minskad fysisk aktivitet och viktökning orsakad av förändrad kostsammansättning ges som orsaker till ökande prevalens. Personer som redan är sjuka i diabetes typ 2 rekommenderas att aktivt delta i behandlingen och stabilisera sin sjukdom då främst genom livsstilsförändringar med fokus på kostomläggning och ökad fysisk aktivitet. Livsstilsförändringarna kan upplevas som möjligheter men också som begränsningar, varför det är viktigt att sjuksköterskor visar förståelse och stödjer personerna. Syftet med studien var att belysa hur personer med diabetes typ 2 kan beskriva upplevelser av att genomföra livsstilsförändringar. Studien genomfördes som en litteraturstudie grundad på tio vetenskapliga artiklar baserade på studier med kvalitativ design. Fem kategorier framkom; Upplevelser av kroppslig karaktär, Upplevelser av psykologisk karaktär, Upplevelser av social karaktär, Upplevelser av andlig karaktär och Upplevelser av vårdpersonalens stöd. De livsstilsförändringar personerna genomförde påverkade naturligtvis den fysiska kroppen men kunde inte isoleras från de psykologiska, sociala och existentiella sidorna av personernas liv. Kategorierna gav en samlad bild över hur viktigt det var att sjuksköterskor hade ett holistiskt synsätt i mötet med personer med diabetes typ 2. Omvårdnaden bör utgå från personcentrerad vård, där personernas individuella önskningar, behov och förväntningar uppfylls.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Diabetes, typ 2, livsstilsförändringar, kost, fysisk, aktivitet, kvalitativ, innehållsanalys

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8ke3ub
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/25/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Catrin Berglund-Johansson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011ekberg.pdf (792 kB, öppnas i nytt fönster)