Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anders Årman , pp. 74. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Anders Årman
anders.arman@gmail.com
Titel / Title: Dags att trappa upp tillgängligheten för äldre
Översatt titel / Translated title: Time to increase elders options of movement
Abstrakt Abstract:

Uppsatsen riktar sig till att öka tillgängligheten
för äldre i Galgamarken, ett område som
pekas ut som ett typisk exempel för problemet.
Problemet är mycket aktuellt med en befolkning
vars andel äldre ökar. Enligt regler fastslagna av
Förenta nationerna, regler som Sverige beslutat
att följa, så ska svenska myndigheter planera
för samhällets svagaste grupper. Teori av goda
lösningar som möjliggör god tillgänglighet gås
igenom och olika forskares synpunkter ger en
bred bild på hur lösningarna kan utformas.
Genom användning av stråkstrategi så
identifieras stråk med särskilt behov av
åtgärder. Åtgärdas de utvalda stråken så kommer
den generella tillgängligheten öka på
Galgamarken. Situationen mellan teori och
praktiskt utförande analyseras. De olika utvalda
platsernas inventerade problem redogörs och
argumenteras de varför några av platserna inte
åtgärdas.
Sedan görs ett förslag på åtgärder för de
valda platsernas tillgänglighetsproblem. Detta
görs genom först beskriva den övergripande
planeringen om hur stråk kommer bindas
samman och vilka effekter detta kan ge. Sedan gås
generella lösningar igenom, lösningar som inte
behöver vara platsbundna. Tillslut gås de olika
platsernas lösningar igenom, var plats för sig.
Uppsatsen avslutas med en diskussion om
uppsatsens syfte, frågor och hur dessa besvarats.
Kritik riktas mot metoderna och resultaten som
beskrivs och utformas i uppsatsen.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: äldre, tillgänglighet, handikapp, trappor, galgamarken

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vfm3k
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/20/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Rolf Möller
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00