Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Malin Johansson; Eleonor Elheim , pp. 20. Inst. för hälsovetenskap, naturvetenskap och matematik/Dept. of Health, Science and Mathematics, 2002.

The work

Författare / Author: Malin Johansson, Eleonor Elheim
Titel / Title: Sjuksköterskans perspektiv på empati i palliativ vård
Översatt titel / Translated title: Sjuksköterskans perspektiv på empati i palliativ vård/Registered nurse´s perspective on empathy in palliative care
Abstrakt Abstract:

SAMMANFATTNING
Att möta och vårda personer som är allvarligt sjuka och döende är svårt. Syftet med studien var att belysa på vilket sätt som sjuksköterskan kan förmedla empati till en patient i livets slutskede samt att beskriva hur den empatiska relationen kan förstås med hjälp av Joyce Travelbees omvårdnadsteori. Studien är litteraturbaserad och bygger på engelskspråkiga artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Studien bygger på sex vetenskapliga artiklar publicerade mellan 1997 och 2000, varav fem är kvalitativa studier och en är litteraturstudie.
I resultatet framkom att en god relation mellan sjuksköterska och patient är av betydelse för en empatisk relation, samt olika kommunikationsvägar och socialt samspel för att få patienten att uppleva livskvalitet. Empati förmedlas genom att hjälpa patienten att få uppleva livskvalité. Detta kan uppnås på olika sätt, bland annat genom att ge tillgänglighet och kontinuitet från sjuksköterskan vilket då kan resultera i en förtroendefull relation mellan parterna.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: empati, livskvalité, individ, kommunikation, palliativ vård

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Eva Götell
Examinator / Examiner: Karin Holmén
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för hälsovetenskap, naturvetenskap och matematik/Dept. of Health, Science and Mathematics
Inst. för hälsovetenskap, naturvetenskap och matematik S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.bth.se/ihn/