Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emma Ottosson; Camilla Perland , pp. 35. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Emma Ottosson, Camilla Perland
Titel / Title: Sjuksköterskans upplevelser av mötet med människor från andra kulturer - Svårigheter och möjligheter
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Många av de människor som kommer som invandrare, asylsökande och flyktingar till Sverige kommer någon gång i kontakt med sjukvården. Detta gör att sjuksköterskorna ställs inför möten med människor från andra kulturer, med en annan uppfattning om hur de vill bli omvårdade än vad sjuksköterskan är van vid. Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelser av mötet med människor från andra kulturer i den svenska vården. Metod: Arbetet är en kvalitativ litteraturstudie. Analysen är gjord på sex artiklar, och de har analyserats med hjälp av en innehållsanalys i fem steg. Resultat: I resultatet framkom det två kategorier och sex underkategorier. Att uppleva svårigheter var en kategori. Upplevelsen av svårigheter visade sig i form av kommunikationsbrister som ansågs vara en viktig del i vårdandet av patienter med en annan kulturell bakgrund. Även kunskapsbrist och människors olika syn på sjukvård togs upp. Den andra kategorin var att se möjligheterna. Där framkom att sjuksköterskorna såg möjligheter i detta möte genom hur de kunde gå runt svårigheterna, med till exempel hjälp av personal med en annan kulturell bakgrund. De kunde också skriva lappar med ord från patientens hemspråk för att öka förståelsen hos patienterna. Slutsatser: Det visade sig att sjuksköterskorna upplevde både svårigheter och möjligheter i detta möte. Känslan av möjligheter visar på att de vill kunna bemöta sina patienter på ett effektivt och värdigt sätt.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Kommunikation, kultur, mångkulturell vård, sjuksköterska, Sverige, upplevelse

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/25/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lotta Holmgren
Examinator / Examiner: Mats Lintrup
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: emmao_camillap_2.pdf (426 kB, öppnas i nytt fönster)