Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Cecilia Mattsson; Ros-Mari Teodorsson , pp. 32. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Cecilia Mattsson, Ros-Mari Teodorsson
Titel / Title: Sjuksköterskors upplevelser av att kommunicera med patienter om sexualitet - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Synen på sexualitet är individuell och människor kan uppleva att det är ett känsligt ämne att prata om. När en individ drabbas av sjukdom kan detta bidra till problem som kan påverka den sexuella hälsan. Det är viktigt att som sjuksköterska vara lyhörd och uppmärksamma att det kan uppstå problem som rör sexualitet och se det som en viktig del i omvårdnaden av patienten. Forskning visade att sjuksköterskor inte prioriterade sexualitet som något viktigt och att de kände sig förlägna över att ta upp och samtala med patienter om detta. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att kommunicera med patienter om sexualitet. Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar granskades efter en innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i ett tema; Sjuksköterskors upplevelser av barriärer i kommunikationen med patienter om sexualitet. Temat innehåller fyra kategorier; Upplevelser av hinder, upplevelser av att prioritera, upplevelser av ansvar samt upplevelser av brist på kunskap. Det framgick att sjuksköterskornas inställning och attityder till ämnet sexualitet var ett hinder för att samtala om detta med patienter. Osäkerhet, förlägenhet och patientens bakgrund var några exempel på varför det upplevdes som hinder. Sjuksköterskor var medvetna om att sexualitet var en viktig del att beröra eftersom den sexuella förmågan kunde påverkas av sjukdomar och behandlingar. Detta prioriterades inte på grund av tidsbrist samt att de ansåg att patienter hade andra behov som bedömdes som mer angelägna. Flera sjuksköterskor upplevde en brist på utbildning när det gällde att hantera samtal om sexualitet. Slutsats: Sjuksköterskor är medvetna om att sexualitet är ett viktigt ämne men att de inte har tillräckligt med kunskaper i att hantera samtal om sexualitet med patienter.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Kommunikation, sexualitet, sexuell, hälsa, sjuksköterskor, upplevelser

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8jcvxf
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 06/23/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ingrid Martinsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011mattsson.pdf (497 kB, öppnas i nytt fönster)