Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kristin Davidsson; Anna Grauers Åberg , pp. 35. HAL/Sektionen för hälsa, 2010.

The work

Författare / Author: Kristin Davidsson, Anna Grauers Åberg
Titel / Title: Patienters förmåga till livsstilsförändringar - En litteraturstudie om informationens betydelse för livsstilsförändringar hos patienter som överlevt en hjärtinfarkt
Abstrakt Abstract:

Bakgrunden visar att en hjärtinfarkt kan påverkar hela människans syn på livet. Hjärtsjukdomar påverkas både av människans genetiska arvsmassa samt av varje individs livsstil. En hjärtinfarkt kan innebära en akut livskris både för patienterna och för deras närstående. De drabbas ofta av oro, ångest och osäkerhet, som ofta är ett resultat av patienternas livsstil, och deras tankar om att insjukna igen senare i framtiden. Dagens korta vårdtid kan innebära att patienterna har svårt att ta emot all information som ges. Syftet var att belysa om den information som sjuksköterskan ger till patienter med hjärtinfarkt under vårdtiden kan påverka deras inställning till livsstilsförändringar. Metoden som valdes var en systematisk litteraturstudie där resultatet är hämtat från åtta stycken kvalitativa artiklar respektive två kvantitativa artiklar som svarade mot arbetets syfte. Artiklarna analyserades utifrån Granheim & Lundman (2004) beskrivningsmodell av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att många patienter upplever osäkerhet och rädsla samt att de känner sig oförberedda när hemgången börjar närma sig. Patienterna tycker det är svårt att fortsätta med livsstilsförändringarna i hemmiljön på grund av okunskap och minskad motivation, vilket leder till att de nöjer sig med den medicinska behandlingen. Patienterna efterfrågar även individuellt anpassad information om medicinsk behandling, faktorer som kan förändra deras livsstil. Slutsatsen tyder på att all information mellan sjuksköterskan och patienterna bör ske mer individuellt och att livsstilsförändringar bör prioriteras mer. Patienterna får inte bara lita till den medicinska behandlingen. Författarna tycker att återbesök och samarbete mellan primärvården och sjukhusvården bör ingå som en del av vårdandets yttersta mål.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Hjärtinfarkt, livsstil, livsvärld, information, upplevelser

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/06/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Catharina Lindberg
Examinator / Examiner: Gunilla Borglin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kristind_annag.pdf (251 kB, öppnas i nytt fönster)